021-55600312
 

شیرآلات برنجی کیز ایران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1/2"

واحد: عدد


۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

3/4"

واحد: عدد


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1"

واحد: عدد


۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1.1/4"

واحد: عدد


۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1.1/2"

واحد: عدد


۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

2"

واحد: عدد


۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

2.1/2"

واحد: عدد


۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

3"

واحد: عدد


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران (سبک)

2.1/2"

واحد: عدد


۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران (سبک)

3"

واحد: عدد


۱۵,۵۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1/2"

واحد: عدد


۹۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

3/4"

واحد: عدد


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1.1/4"

واحد: عدد


۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1.1/2"

واحد: عدد


۳,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

2"

واحد: عدد


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۷۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای روپیچ کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۱,۸۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۵۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۸۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

2.1/2"

واحد: عدد


۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

3"

واحد: عدد


۱,۳۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۱,۸۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۲,۷۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۵,۱۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۶,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۹۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار کیزایران

1/2"*1/2"

واحد: عدد


۵۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار کیزایران

1/2"*3/8"

واحد: عدد


۵۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور