021-55600312
 

کفشور

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

کف شور سیفون دار -خروجی افقی - پروتکت پلیران -ابکاری شده کروم

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲,۰۲۱,۸۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی افقی - پروتکت پلیران -کرم یا طوسی

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۲۷۸,۹۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی عمودی - پروتکت پلیران -ابکاری شده کروم

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲,۰۲۱,۸۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی عمودی - پروتکت پلیران -کرم یا طوسی

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۱۸۳,۷۷۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار(خروجی افقی) پوش فیت سایلنت پلیران کرم یا طوسی

50

واحد: عدد | نوع: سایلنت


۱,۲۷۸,۹۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار(خروجی افقی) پوش فیت سایلنت پلیران-ابکاری کروم

50

واحد: عدد | نوع: سایلنت


۲,۰۳۱,۸۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران کرم یا طوسی

50

واحد: عدد | نوع: سایلنت


۱,۱۸۳,۷۷۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران-ابکاری کروم

50

واحد: عدد | نوع: سایلنت


۲,۰۲۱,۸۸۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور