۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

عایق لوله ای الاستومری کافلکس (K FLEX)

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

9mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

12mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

16MMOR1/4"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

18MMOR3/8"

واحد: متر | ضخامت: 6mm


۱۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

20mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۱۲۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

22mor1/2"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۱۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

25mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۱۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

28mmor3/4"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

32mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

35mmor1"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۲۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

42mmor1.1/4"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

48mmor1.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

54mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

60mmor2"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

67mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

76mmor2.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

80mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

89mmor3"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

100mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

114mmor4"

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 9mm ضخامت) Kflex

6mm

واحد: متر | ضخامت: 9mm


۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

6mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

9mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

12mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۱۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

16MMOR1/4"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

18MMOR3/8"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۱۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

20mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

22mor1/2"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۲۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

25mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

28mmor3/4"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

32mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

35mmor1"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

48mmor1.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

54mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

60mmor2"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

67mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

76mmor2.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

80mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

89mmor3"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

100mm

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 13mm ضخامت) Kflex

114mmor4"

واحد: متر | ضخامت: 13mm


۹۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

6mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

9mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۲۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

12mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

16MMOR1/4"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

18MMOR3/8"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

20mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۲۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

22mor1/2"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

25mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

28mmor3/4"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

32mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

35mmor1"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

42mmor1.1/4"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

48mmor1.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

54mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

60mmor2"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۶۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

67mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۷۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

76mmor2.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

80mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

89mmor3"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

100mm

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 16mm ضخامت) Kflex

114mmor4"

واحد: متر | ضخامت: 16mm


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

6mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

9mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

12mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

16MMOR1/4"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

18MMOR3/8"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

20mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

22mor1/2"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

25mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۴۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

28mmor3/4"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

32mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

35mmor1"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

42mmor1.1/4"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

48mmor1.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

54mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۷۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

60mmor2"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

67mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

76mmor2.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

80mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

89mmor3"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

100mm

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 19mm ضخامت) Kflex

114mmor4"

واحد: متر | ضخامت: 19mm


۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

6mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

9mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

12mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

16MMOR1/4"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۵۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

18MMOR3/8"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۵۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

20mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

22mor1/2"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

25mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۶۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

28mmor3/4"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۷۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

32mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۸۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

35mmor1"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

42mmor1.1/4"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

48mmor1.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

54mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

60mmor2"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

67mm

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

عایق لوله ای الاستومریک ( 25mm ضخامت) Kflex

76mmor2.1/2"

واحد: متر | ضخامت: 25mm


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور