021-55600312
 

انواع چپوقی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

چپقی نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد


۳۲۴,۱۰۰ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۵۵۲,۵۰۰ ریال
---
---

چپقی سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۰۵,۵۸۹ ریال
---
---

چپقی سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۵۸۷,۲۹۲ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۷۶,۲۳۶ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۴۹,۵۹۳ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۶۶,۸۷۷ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۹۵,۳۴۱ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۶۶,۳۱۵ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۴۷,۹۵۶ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۲,۲۵۸,۱۴۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۵۲۴,۰۳۲ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۷۵۵,۱۰۰ ریال
---
---

چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶۰۵,۴۰۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۷,۲۰۵ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۴۹,۱۱۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۷۲,۳۵۷ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۴۹,۱۱۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۷۲,۳۵۷ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۱۳,۳۴۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*16*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۰۰,۹۴۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۸,۱۷۳ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*25*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۹۵۷,۹۶۴ ریال
---
---

سه راه روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۲,۷۲۳ ریال
---
---

سه راه روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۹۶,۳۸۴ ریال
---
---

سه راه پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۳۵,۲۵۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۲۶,۴۸۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۷۴,۰۷۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۰۳,۱۱۲ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۷۴,۰۷۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۰۴,۷۱۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۴۷,۸۶۴ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۹۱,۰۲۸ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*16*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۵۷,۴۷۱ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*20*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۰۶,۳۹۷ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۹۵,۷۷۷ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*20*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۹۶,۲۷۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۷۳,۹۰۳ ریال
---
---

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۸۴۵,۰۴۳ ریال
---
---

سه راه توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۰۹,۷۶۱ ریال
---
---

سه راه توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۰۹,۷۶۱ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور