۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

چپقی گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2'

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1'

واحد: عدد


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

4"


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4'

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۶۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"

واحد: عدد


۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور