021-55600312
 

پکنز (PAKKENZ)

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تست


۰ ریال
---
---

ترمومتر افقی 120-0 سانتی گراد پکنز

10cM

واحد: عدد | نوع: افقی | درجه بندی: 120 درجه سانتی گراد


۰ ریال
---
---

ترمومتر عمودی 120-0 سانتی گراد پکنز

10cM

واحد: عدد | نوع: عمودی | درجه بندی: 120 درجه سانتی گراد


۰ ریال
---
---

شیر سماوری پکنز ترک

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 10bar پکنز ترکیه

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 10bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 16bar پکنز ترکیه

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 16bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 16bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 16bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 16bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 16bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار روغنی ( مانومتر ) 10bar پکنز ترکیه

10cM

واحد: عدد | نوع: روغنی | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار روغنی ( مانومتر ) 10bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: روغنی | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار روغنی ( مانومتر ) 10bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: روغنی | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار روغنی ( مانومتر ) 16bar پکنز ترکیه

10cM

واحد: عدد | نوع: روغنی | درجه بندی: 16bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار روغنی ( مانومتر ) 16bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: روغنی | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

لوپ 180 درجه ترک

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور