۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله و اتصالات جوشی پلی رود

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل جوشی پلی رود

63*50


۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

75*50


۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

75*63


۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

90*63


۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

90*75


۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*63


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*75


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

110*90


۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

125*110


۲۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

160*110


۲۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلی رود

160*125


۲۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

50


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

63


۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

75


۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

90


۱۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

110


۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

125


۵۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

160


۸۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

50


۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

63


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

75


۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

90


۱۴۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

110


۲۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

125


۳۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

160


۷۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

50


۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

63


۱۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

75


۱۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

90


۲۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

110


۴۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

125


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

160


۱,۰۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

50


۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

63


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

75


۲۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

90


۳۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

110


۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

125


۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

160


۱,۲۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90 جوشی پلی رود

63*50


۱۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

110*63


۴۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

160*90


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

160*110


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

160*125


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 جوشی پلی رود

63*50


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

75*63


۲۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

90*63


۳۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

110*63


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

110*75


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

110*90


۵۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 جوشی پلی رود

125*110


۷۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

160*110


۹۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

موفه کوتاه پلی رود

50


۱۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

موفه کوتاه پلی رود

63


۱۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

موفه کوتاه پلی رود

75


۲۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

موفه کوتاه پلی رود

90


۲۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

موفه کوتاه پلی رود

110


۴۳۸,۰۰۰ ریال
---
---

موفه کوتاه پلی رود

125


۶۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

موفه کوتاه پلی رود

160


۸۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

موفه بلند پلی رود

50


۲۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

موفه بلند پلی رود

63


۲۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

موفه بلند پلی رود

75


۳۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

موفه بلند پلی رود

90


۴۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

موفه بلند پلی رود

110


۵۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

موفه بلند پلی رود

125


۷۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

موفه بلند پلی رود

160


۱,۱۵۱,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلی رود

50


۱۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلی رود

63


۲۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلی رود

75


۳۲۹,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلی رود

90


۴۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلی رود

110


۶۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون تبدیل جوشی پلی رود

63*50


۱۸۶,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون تبدیل جوشی پلی رود

75*63


۵۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

سیفون تبدیل جوشی پلی رود

90*75


۰ ریال
---
---

سیفون تبدیل جوشی پلی رود

110*90


۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلی رود

50


۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلی رود

63


۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلی رود

75


۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلی رود

90


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلی رود

110


۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلی رود

125


۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلی رود

160


۱۰۴,۰۰۰ ریال
---
---

دریچه بازدید جوشی پلی رود

63


۱۸۸,۰۰۰ ریال
---
---

دریچه بازدید جوشی پلی رود

110


۳۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴,۰۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴,۰۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵,۴۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

400*315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۳,۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۰۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

250*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۹۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۷۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲,۴۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳,۲۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۷۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲,۴۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳,۲۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۷۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲,۴۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

315*250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳,۲۸۲,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور