021-55600312
 

لوله و اتصالات پیچی پلی رود

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد


۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

آبفشان پلی رود

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

آچار پانچ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۸۵۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

90*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۰۳,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵,۸۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1/2"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*3/4"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

40*1 1/4"

واحد: عدد


۲۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد


۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*2"

واحد: عدد


۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/4"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد


۸۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد


۸۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*1/2"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد


۱,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد


۱,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد


۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد


۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

90*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶,۹۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳,۷۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۶,۸۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۱,۹۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۹,۸۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۵۷,۲۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۶۷,۶۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۳۱,۲۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۲۳,۶۰۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۷۶,۸۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۲۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۶۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸,۹۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۵,۱۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۲,۶۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۵,۶۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۹,۱۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۷,۱۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۶,۶۰۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۰۳,۸۰۰ ریال
---
---

بست ابتدایی 5/8" پلی رود

5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۰۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۰۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۸۰۰ ریال
---
---

بست ابتدایی تیپ 5/8 فشاری پلی رود

تیپ *5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۰۰ ریال
---
---

بست ابتدایی تیپ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸,۰۰۰ ریال
---
---

بست انتهایی 16 پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۵۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۴۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۱۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷,۲۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳,۷۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹,۸۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۲,۲۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۸,۸۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۴,۹۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۳,۹۰۰ ریال
---
---

بوشینگ پیچی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۴۱,۱۰۰ ریال
---
---

پایه بابلر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۲,۹۰۰ ریال
---
---

توری بابلر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۲۰۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

9"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

15*10"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

در پوش انتهایی پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

درپوش 6پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی رود

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۷,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور