۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله و اتصالات پیچی پلی رود

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد


۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1/2"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*3/4"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد


۱۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

40*1 1/4"

واحد: عدد


۲۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد


۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*2"

واحد: عدد


۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/4"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد


۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد


۸۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد


۸۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*1/2"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد


۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد


۱,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد


۱,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد


۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد


۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

20

واحد: عدد


۱۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

25

واحد: عدد


۱۵۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

32

واحد: عدد


۲۴۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

40

واحد: عدد


۴۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

50

واحد: عدد


۶۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

63

واحد: عدد


۹۶۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

75

واحد: عدد


۱,۸۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

90

واحد: عدد


۲,۴۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

110

واحد: عدد


۴,۱۰۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو مساوی پیچی پلی رود

125

واحد: عدد


۶,۱۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

20

واحد: عدد


۱۰۸,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

25

واحد: عدد


۱۴۴,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

32

واحد: عدد


۲۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

40

واحد: عدد


۳۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

50

واحد: عدد


۵۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

63

واحد: عدد


۸۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

75

واحد: عدد


۱,۵۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

90

واحد: عدد


۲,۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

110

واحد: عدد


۳,۵۸۸,۰۰۰ ریال
---
---

رابط مساوی پیچی پلی رود

125

واحد: عدد


۵,۳۶۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

25*20

واحد: عدد


۱۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

32*20

واحد: عدد


۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

32*25

واحد: عدد


۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

40*25

واحد: عدد


۳۰۳,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۰۳,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

75*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

75*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

90*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

90*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

110*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

110*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

110*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط تبدیل پیچی پلی رود

125*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

90*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

32*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

32*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

63*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

90*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۶۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۶۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۱۲,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور