021-55600312
 

لوله و اتصالات جوشی پلیران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل جوشی پلیران- PN5

63*50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

125*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چهار راه جوشی پلیران- PN5

63*63*63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چهار راه جوشی پلیران- PN5

110*110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-50*50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-75*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-90*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-125*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(6)-160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(10)-160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید 45 درجه جوشی پلیران- PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید 90 درجه جوشی پلیران- PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

50*50*50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

63*50*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

63*63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

75*63*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

75*75*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

90*63*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

90*90*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

90*90*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

110*63*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

110*75*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

110*90*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

125*110*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

125*125*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*110*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-

(4)1609*160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-

(6)160*160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

50*50*50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

63*50*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

63*63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

75*75*75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

90*90*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

110*63*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

125*125*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

160*110*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

160*110*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی دوطرفه پلیران- PN5

63*63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی دوطرفه پلیران- PN5

110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی دوطرفه پلیران- PN5 - کپی

110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

200

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

250

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5

6375

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش موقت جوشی پلیران- PN5 - کپی

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلیران- PN5

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلیران- PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلیران- PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلیران- PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سیفون جوشی پلیران- PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلیران- PN5

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلیران- PN5

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلیران- PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلیران- PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش تست جوشی پلیران- PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور