۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله و اتصالات جوشی پلیران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو 45 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۴۸,۵۹۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران--فاضلابی

63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۷۳,۱۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران --فاضلابی

75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۲۴,۵۱۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - -فاضلابی

90

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۸۹,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - -فاضلابی

110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۲۴۰,۵۱۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران --فاضلابی

125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵۰۸,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - -فاضلابی

160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۷۰۵,۱۲۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۴۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران-PN10

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴۲۷,۱۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران-PN10

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۶۰۷,۵۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN10

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۱۹۳,۷۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

63

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۱۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

75

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۳۶,۵۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۸۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۱۱,۰۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

125

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴۵۹,۹۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۸۰۳,۹۰۶ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۵۶۹,۶۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۵۳۰,۴۵۹ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6 -

50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۳,۴۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN10

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۳۱۳,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۶۶۸,۸۱۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-50*50

واحد: عدد


۳۳,۲۹۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-63*63

واحد: عدد


۱۰۰,۷۷۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-75*75

واحد: عدد


۱۱۶,۱۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-90*90

واحد: عدد


۲۰۱,۵۲۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-110*110

واحد: عدد


۳۲۵,۷۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-125*125

واحد: عدد


۷۳۰,۲۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-160*160

واحد: عدد


۹۰۵,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

160*160(6)

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(10)-160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳۵۵,۵۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۶,۶۲۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

63

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

75

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۴۱,۳۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲۴۱,۷۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴۹۶,۲۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

125

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۷۰۴,۹۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۰۵۲,۱۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۹۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳,۴۵۸,۸۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۹,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۵۱,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۵۷۳,۷۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴,۴۵۵,۳۱۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

50*50*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۹۷,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

63*50*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۳۴,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

63*63*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۶۰,۸۲۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

75*757*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۲۸۲,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

90*90*90

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳۱۲,۴۹۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۷۱۵,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۵۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN10

125*125*125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵,۹۵۴,۴۹۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۱۰,۹۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۳۶۸,۸۲۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۴۵۵,۲۳۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۲۴۴,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN6

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴۸۳,۷۸۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN6

110*200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۲۸۰,۵۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل 90 درجه پلیران-- PN6

106*110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۲۴۴,۰۸۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۵۷۹,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۰۰۵,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵,۴۲۶,۴۳۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۵,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۰۷۰,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران--PN10

160*160*160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۷۳۷,۴۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران--PN10

160*160*160(6)

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳,۵۰۵,۳۷۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران-PN5

50*50*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۲۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی45 درجه پلیران

63*50*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۶۸,۲۱۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران

63*63*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۹۲,۳۱۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی45 درجه پلیرانPN5

75*63*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۲۹۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

75*757*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳۰۹,۱۸۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

90*63*90

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۴۴۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45درجه پلیرانPN5

90*90*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۴۵,۶۳۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

110*63*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵۴۵,۸۶۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

110*75*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۵,۵۶۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

110*90*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۸۰۰,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران

110*110*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۸۸۰,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45درجه پلیرانPN5

125*110*125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۹۳۰,۴۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران-

125*125*125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۰۲۲,۵۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*110*160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۶۳۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*160*160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۸۴۲,۹۹۰ ریال
---
---

سه راه جوشی دوطرفه پلیران- PN5

63*63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی دوطرفه پلیران- PN5

110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵۸,۰۱۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۶۷,۳۱۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۹۹,۲۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۹۹,۲۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۵۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۷۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۸۴,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN6

63*50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور