021-55600312
 

لوله و اتصالات جوشی پلیران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل جوشی پلیران-

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۵۴,۰۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۸۸,۵۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۸۸,۵۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۹۷,۹۴۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۳۱,۸۶۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۳۱,۸۶۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۵۴,۰۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۱۹,۵۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

250*200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۴۱,۸۸۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

63*50

واحد: عدد


۶۷,۲۱۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

75*50

واحد: عدد


۶۸,۹۷۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*63

واحد: عدد


۹۹,۲۳۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

90*75

واحد: عدد


۹۹,۲۲۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*63

واحد: عدد


۱۵۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*75

واحد: عدد


۱۵۲,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

110*90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

125*110

واحد: عدد


۱۸۴,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*110

واحد: عدد


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---

تبدیل جوشی پلیران- PN5

160*125

واحد: عدد


۳۶۵,۹۵۰ ریال
---
---

چهار راه جوشی پلیران- PN5

63*63*63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چهار راه جوشی پلیران- PN5

110*110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۳,۴۵۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۱۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۳۶,۵۱۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۸۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۱۱,۰۳۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

125

واحد: عدد


۴۵۹,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۸۰۲,۸۹۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-50*50

واحد: عدد


۳۶,۶۲۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-63*63

واحد: عدد


۱۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-75*75

واحد: عدد


۱۴۱,۳۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-90*90

واحد: عدد


۲۴۱,۷۸۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-110*110

واحد: عدد


۴۹۶,۲۸۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-125*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-160*160

واحد: عدد


۱,۰۵۲,۱۳۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

200

واحد: عدد


۱,۹۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(10)-160*160

واحد: عدد


۳,۴۵۸,۸۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۱۹۳,۷۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۳۱۳,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۶۶۸,۸۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۴۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴۲۷,۱۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۶۰۷,۵۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳۵۵,۵۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۹,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۵۱,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۵۷۳,۷۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴,۴۵۵,۳۱۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

250*200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۰۸۰,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۵,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۵۷۹,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۰۰۵,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

250*200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵,۴۲۶,۴۳۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی90 درجه پلیران

160*200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۲۸۰,۵۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی90 درجه پلیران

90*110

واحد: عدد


۴۸۳,۷۸۰ ریال
---
---

سه راه بازدید 45 درجه جوشی پلیران- PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید 90 درجه جوشی پلیران- PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید 90 درجه جوشی پلیران- PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه پلیران

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۲۴۴,۰۸۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۲۲۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*110*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۱۰,۹۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

50*50*50

واحد: عدد


۱,۳۶۸,۸۲۱ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۴۵۵,۲۳۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۲۴۴,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۰۱,۴۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۷۳۷,۴۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۵۰۵,۳۷۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵,۹۵۴,۴۹۰ ریال
---
---

سه راه جوشی دوطرفه پلیران- PN5

63*63*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی دوطرفه پلیران- PN5

110*110*110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

گپ جوشی پلیران-

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱۶۶,۵۵۰ ریال
---
---

گپ جوشی پلیران-

110

واحد: عدد


۲۵۵,۲۰۰ ریال
---
---

گپ جوشی پلیران-

160

واحد: عدد


۶۳۳,۴۵۰ ریال
---
---

گپ جوشی پلیران-

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۷۰,۵۵۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

200

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه بلند جوشی پلیران - PN5

250

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه رابط جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

موفه کوتاه جوشی پلیران - PN5

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور