۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله و اتصالات پیچی پلیران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه ماده پیچی پلی ران

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

25*1/2*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

32*1/2*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

32*1*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

40*1.1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۰۷,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

50*1.1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

63*2*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۵۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

75*2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

75*2.1/2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

90*2*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۶۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

90*2.1/2"*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۶۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

90*3*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۶۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

110*3*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

110*4*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۴۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

25*1/2"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸۳,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸۳,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

32*1/2*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

32*1*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

40*1*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

40*1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

50*1.1/4*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸۰,۱۵۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

50*1.1/2*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

63*1*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

63*1.1/2*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

63*2*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*1.1/2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۰۱,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۱۵,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۰۱,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*1*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۱۵,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

90*2*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

90*2.1/2*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

90*3*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

110*3*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

110*4*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۴۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

125*4"*125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷,۲۹۹,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

125*5*125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷,۲۹۹,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

25*20*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۲۲,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

32*20*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۲۴,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

32*25*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۲۴,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

40*25*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۵۵,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

40*32*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۵۵,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

50*32*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۵۰,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

50*40*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۵۰,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

63*32*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

63*40*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

63*50*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

75*50*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

75*63*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

90*63*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

90*75*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۳۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

110*63*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵,۶۰۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

110*75*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵,۶۰۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

110*90*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵,۶۰۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

125*90*125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹,۳۶۶,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل پیچی پلی ران

125*110*125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹,۳۶۶,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۲,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۳,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۳,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۲۵,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پیچی پلی ران

125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۱۲۱,۸۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۴,۸۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۰۰,۱۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

32*1

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۵۰,۷۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۵۸,۵۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۶۰,۴۵۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۶۰,۴۵۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۱۸,۷۵۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۳۰,۴۵۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۳۰,۴۵۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۲۰,۱۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

125*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۶۳۵,۵۰۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی ران

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳,۶۳۵,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۸,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

40*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۳۳,۳۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۳۳,۳۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

63*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

75*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۲۵,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

75*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۲۵,۸۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

90*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۶۰,۲۵۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

90*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۹۶۰,۲۵۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

110*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

110*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

110*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پیچی پلی ران

125*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۹۹۹,۵۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور