021-55600312
 

پوش فیت پلیران معمولی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی


۳۱۹,۹۳۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۳۶۵,۵۳۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۵۷۵,۹۱۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۲۱۲,۳۵۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۶۳۴,۴۵۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲,۳۷۷,۰۱۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

50*40

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۴۲۸,۶۴۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

110*50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۶۹۴,۸۵۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

110*75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۷۴۲,۱۹۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

125*110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۰۷۶,۴۰۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

160*125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۸۸۵,۲۱۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

200*160

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲,۳۲۳,۱۵۰ ریال
---
---

چهار راه 67درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۲,۸۹۸,۹۱۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی


۷۸,۴۹۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۷۹,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱۷۱,۱۵۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲۹۶,۵۱۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۳۵۵,۱۴۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی


۶۰۵,۶۴۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۳۸۱,۶۵۰ ریال
---
---

دریچه بازدید پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۶۸۸,۸۱۰ ریال
---
---

دریچه بازدید 110 پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۰۵۰,۳۹۰ ریال
---
---

دریچه بازدید 200 پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۳۵۷,۳۹۰ ریال
---
---

دریچه بازدید -دریچه 110 پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۳۵۷,۳۹۰ ریال
---
---

دریچه بازدید دریچه 63- پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲۸۴,۵۶۰ ریال
---
---

دریچه بازدید دریچه 63- پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۳۵۶,۹۸۰ ریال
---
---

رابط بوگیر پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

زانو 15 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 15Deg


۱,۰۰۱,۸۶۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲۶۸,۹۸۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳۳۸,۱۷۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۵۲۳,۹۶۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۱۵۰,۹۲۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۵۵۵,۱۸۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳,۱۸۸,۹۸۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۶,۹۸۱,۳۵۰ ریال
---
---

زانو 67درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۳۶۴,۸۳۰ ریال
---
---

زانو 67درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۱,۳۱۰,۵۹۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۴۳۹,۳۳۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۸۲۲,۰۱۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۹۰۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۲,۷۶۰,۸۹۰ ریال
---
---

زانو سوکت بلند 45 درجه پروتکت پلیران زانو بست خور

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۲,۰۵۵,۰۱۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۲۹۰,۳۰۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۳۵۹,۴۵۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۵۸۷,۸۴۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۴۳۸,۳۴۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۹۷۴,۶۲۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۳۱۱,۵۷۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۵۳۴,۵۴۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۱,۰۷۶,۴۰۰ ریال
---
---

سبفون سوکت دار پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۴۸۳,۱۴۰ ریال
---
---

سبفون سوکت دار پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۸۷۴,۶۰۰ ریال
---
---

سبفون سوکت دار پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲,۵۴۸,۱۷۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۵۱۶,۵۳۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۶۲۸,۳۶۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۰۸۴,۹۴۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲,۳۳۸,۹۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳,۴۰۶,۹۴۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۶,۴۸۳,۲۷۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۵۷۵,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۹۵۱,۸۶۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۹۳۴,۴۱۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۰۸۰,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۹۷۱,۹۶۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۳,۱۱۲,۹۳۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱۰,۳۷۵,۹۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۸۵۶,۶۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۴۵۱,۶۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۷۴۹,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

125*110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲,۹۴۶,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

160*110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۴,۶۶۹,۸۲۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

200*160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲۰,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۷۸۷,۴۳۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۳۳۴,۵۹۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

50-75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۶۱۶,۴۳۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۸۲۶,۲۴۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۷۶۸,۴۴۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پروتکت پلیران

50-75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۴۷۹,۴۰۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۶۵۲,۶۹۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پروتکت پلیران

110-125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۸۵۵,۰۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی افقی - پروتکت پلیران -ابکاری شده کروم

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲,۰۲۱,۸۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی افقی - پروتکت پلیران -کرم یا طوسی

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۲۷۸,۹۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی عمودی - پروتکت پلیران -ابکاری شده کروم

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۲,۰۲۱,۸۸۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی عمودی - پروتکت پلیران -کرم یا طوسی

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۱,۱۸۳,۷۷۰ ریال
---
---

رایزر سیفون پروتکت پلیران -عملک 75-50

50


۰ ریال
---
---

رایزر سیفون پروتکت پلیران -عملک( 110-125)

110


۰ ریال
---
---

سیفون با دریچه بازدید125-110 پروتکت پلیران

110


۹,۲۳۷,۳۰۰ ریال
---
---

سیفون با دریچه بازدید75پروتکت پلیران

75


۵,۰۴۸,۱۷۰ ریال
---
---

سیفون بازدید 110 پلیران

110


۶,۵۴۵,۱۴۰ ریال
---
---

سیفون بازدید 125 پلیران

125


۹,۲۷۸,۱۸۰ ریال
---
---

سیفون بازدید 160 پلیران

160


۲۰,۲۰۱,۱۱۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

50


۳۸۵,۱۸۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

75


۸۴۸,۲۰۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

110


۱,۸۸۹,۱۸۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

125


۳,۰۳۵,۸۲۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

160


۴,۳۷۴,۷۸۰ ریال
---
---

بست سقفی جوشی (روکش دار ) پوشفیت پلیران

90

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۴۸۶,۱۱۰ ریال
---
---

بوگیر پروتکت پوش فیت پلیران

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۱۷,۴۲۸,۸۱۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور