021-55600312
 

پوش فیت پلیران معمولی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 30cm | نوع: معمولی


۱۷۷,۵۶۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۳۲۶,۳۲۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۵۱۶,۵۳۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۹۶۶,۹۱۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۱,۳۸۰,۸۱۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | طول: 30cm | نوع: معمولی


۲۹۲,۰۷۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۳۹۱,۶۶۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۶۲۰,۸۶۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۱,۱۹۳,۳۹۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۱,۷۰۸,۴۸۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | طول: 30cm | نوع: معمولی


۳۵۵,۴۸۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۶۰۶,۵۶۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۱,۰۴۵,۶۱۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۲,۰۴۶,۰۸۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۲,۹۴۷,۹۳۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | طول: 30cm | نوع: معمولی


۷۵۱,۶۸۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۱,۱۸۸,۹۳۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۲,۱۴۵,۲۷۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۴,۲۳۷,۰۳۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۶,۲۵۳,۱۴۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | طول: 30cm | نوع: معمولی


۹۱۳,۸۶۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۱,۵۷۱,۸۹۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۲,۸۴۵,۸۴۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۵,۵۰۵,۷۳۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۸,۱۷۰,۰۹۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | طول: 30cm | نوع: معمولی


۱,۵۸۱,۸۳۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۲,۴۰۵,۴۴۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۴,۸۰۹,۷۶۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۹,۶۱۸,۹۴۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۱۴,۴۲۸,۶۲۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۳,۸۴۶,۶۵۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۶,۸۴۴,۸۳۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۱۲,۹۷۷,۶۷۰ ریال
---
---

لوله یکسر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۱۹,۰۱۶,۵۴۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 50cm | نوع: معمولی


۳۵۴,۴۲۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 100cm | نوع: معمولی


۶۶۲,۴۷۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 200cm | نوع: معمولی


۱,۰۵۴,۱۲۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | طول: 300cm | نوع: معمولی


۱,۵۱۱,۶۵۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 50cm


۵۶۶,۶۸۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 100cm


۷۸۴,۷۱۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 200cm


۱,۲۸۸,۳۰۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 300cm


۱,۸۵۹,۶۱۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 50cm


۶۷۷,۵۰۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 100cm


۱,۲۳۵,۶۲۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 200cm


۲,۱۳۰,۳۲۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 300cm


۳,۲۰۷,۲۶۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 50cm


۱,۵۰۲,۷۴۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 100cm


۲,۳۷۸,۱۹۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 200cm


۴,۳۶۰,۸۳۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 300cm


۶,۶۶۱,۶۴۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 50cm


۱,۷۲۴,۲۵۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 100cm


۳,۱۹۵,۷۳۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 200cm


۵,۸۰۱,۰۹۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 300cm


۸,۴۵۱,۰۶۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 50cm


۲,۷۸۸,۳۹۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 100cm


۵,۱۲۹,۷۶۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 200cm


۱۰,۰۷۰,۱۸۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 300cm


۱۵,۱۰۴,۶۰۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 50cm


۵,۳۳۵,۱۴۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 100cm


۸,۷۴۲,۱۵۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 200cm


۱۷,۴۲۸,۸۱۰ ریال
---
---

لوله دو سر سوکت پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | طول: 300cm


۲۶,۰۳۸,۱۳۰ ریال
---
---

زانو 15 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 15Deg


۱,۰۰۱,۸۶۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۳۱۱,۵۷۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۵۳۴,۵۴۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۱,۰۷۶,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲۶۸,۹۸۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳۳۸,۱۷۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۵۲۳,۹۶۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۱۵۰,۹۲۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۵۵۵,۱۸۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳,۱۸۸,۹۸۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۶,۹۸۱,۳۵۰ ریال
---
---

زانو 67درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۳۶۴,۸۳۰ ریال
---
---

زانو 67درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۱,۳۱۰,۵۹۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۴۳۹,۳۳۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۸۲۲,۰۱۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۹۰۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۲,۷۶۰,۸۹۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۲۹۰,۳۰۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۳۵۹,۴۵۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۵۸۷,۸۴۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۴۳۸,۳۴۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۹۷۴,۶۲۰ ریال
---
---

زانو سوکت بلند 45 درجه پروتکت پلیران زانو بست خور

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۲,۰۵۵,۰۱۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکتت پلیران -دست ساز

45

واحد: عدد


۶,۹۸۱,۳۵۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۵۱۶,۵۳۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۶۲۸,۳۶۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۰۸۴,۹۴۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲,۳۳۸,۹۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳,۴۰۶,۹۴۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۶,۴۸۳,۲۷۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۳۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۵۷۵,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۹۵۱,۸۶۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۱,۹۳۴,۴۱۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۸۵۶,۶۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۴۵۱,۶۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۷۴۹,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

125*110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲,۹۴۶,۳۴۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور