021-55600312
 

واشر و گسکت ساخت ایران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

واشر لاستیکی

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

8"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر لاستیکی

10"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

1/2"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

3/4"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

1"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

2"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

3"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

4"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

5"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

6"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

8"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز ساده

10"

واحد: عدد | نوع: ساده بدون سیم


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

3/4"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

1"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

2"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

3"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

4"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

5"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

6"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

8"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

10"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

واشر نسوز سیمدار

1/2"

واحد: عدد | نوع: سیمدار


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

1/2"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

3/4"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

1"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

1.1/4"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

1.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

2"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

3"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

4"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

5"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

6"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

8"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---

گسکت تک رینگ اسپیرال وند CLASS 150 کلینگر

10"

واحد: عدد | فشار کار: CLASS 150


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور