021-55600312
 

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۲۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۴۲۶,۴۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۶۰۶,۸۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۲۳,۴۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۵۹,۶۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱,۸۵۳,۲۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۲,۵۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۵,۶۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۲۱,۵۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۲۷,۵۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۳۴,۶۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۴۶,۱۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۶۷,۸۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

16 mm


۴,۵۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

20 mm


۵,۰۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

25 mm


۵,۶۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

32 mm


۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

16mm


۷,۹۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

20mm


۸,۰۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

25mm


۸,۹۰۰ ریال
---
---

بست خاردار لوله نیوپایپ

16mm


۱,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

16mm

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲۷۰,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

20mm

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۹۱,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۵۱,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۱۴۱,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۶۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۰,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی طرح جدید-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۱,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قزمز-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۱,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۰,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۲۲,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۲۲,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۷,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۷,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ "1 مخصوص کلكتور مدولار نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۷۴۳,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۸۴۳,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۴۶۰,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۷۹۲,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2 نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۸۳۲,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/4با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶۵۷,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب تک نیوپایپ

63mm

واحد: عدد


۲۰,۷۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

153mm

واحد: عدد


۴۱,۳۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۶۱,۹۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپ

500mm

واحد: عدد


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۷۱,۲۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر پکیج نیوپایپ

واحد: عدد


۱۲۱,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 5b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 6b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 7b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 8b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۳۳۵,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۰۰۲,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۶۱۰,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۲۶۳,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۶۹۷,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۴۷۸,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۳۱۷,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴,۱۱۰,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴,۹۳۱,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵,۷۵۱,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶,۵۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۷,۲۲۹,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۸,۳۹۴,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۹,۵۳۸,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*3/4"

واحد: عدد


۴,۱۱۱,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*3/4"

واحد: عدد


۵,۲۳۷,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*3/4"

واحد: عدد


۷,۰۱۶,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*3/4"

واحد: عدد


۷,۱۴۹,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۴,۷۶۷,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۵,۹۵۶,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶,۹۸۹,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۸,۱۵۲,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۹,۵۲۳,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۰,۴۷۹,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۱,۶۴۵,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۲,۸۱۲,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۴,۲۸۸,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۵,۲۷۴,۹۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۶,۸۸۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۱۰,۱۳۱,۷۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۹,۳۰۵,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۲,۳۵۷,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۴,۸۲۷,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۷,۲۹۶,۱۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور