021-55600312
 

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

فوم لوله ای نیوپایپ

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۹,۲۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۲۳,۷۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۳۱,۲۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۶۸,۹۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۰۴,۹۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۸۴,۹۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۳۴۴,۴۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۴۹۴,۸۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۹۵۵,۷۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۴۲,۴۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۶۲,۵۰۰ ریال
---
---

بست خاردار لوله نیوپایپ

16mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

16mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

20mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

25mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

16 mm


۴,۱۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

20 mm


۴,۶۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

25 mm


۵,۲۰۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

32 mm


۹,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی طرح جدید-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قزمز-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب تک نیوپایپ

63mm

واحد: عدد


۱۹,۶۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر پکیج نیوپایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

153mm

واحد: عدد


۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۵۷,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ "1 مخصوص کلكتور مدولار نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۳۴۸,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۶۰۰,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۶۵۵,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۳۷۲,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۶۴۰,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2 نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۶۷۲,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۶۱۰,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/4با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۵۳۱,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶,۴۰۷,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۸,۸۸۸,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۹,۷۷۹,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۶,۶۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۰,۹۰۵,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۰۹۰,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۲۹۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۸۹۱,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۱,۶۳۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*3/4"

واحد: عدد


۳,۳۵۷,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۴,۳۰۷,۹۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۵,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۸,۲۷۲,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷,۵۹۹,۶۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۵,۶۲۳,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۳,۶۳۸,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*3/4"

واحد: عدد


۴,۲۷۷,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۱۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۵۳۲,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۱۳۷,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۲,۶۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*3/4"

واحد: عدد


۵,۷۳۰,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۴,۵۴۶,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۶,۹۴۱,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۰,۰۹۲,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۲,۱۱۲,۱۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۲,۱۰۹,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۸,۲۷۴,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۵,۳۳۴,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*3/4"

واحد: عدد


۵,۸۳۸,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۳,۷۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۴,۳۸۹,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶,۲۲۲,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۴,۱۲۵,۴۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۴,۱۲۹,۵۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۶,۱۴۶,۷۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۶,۱۴۲,۷۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۷,۲۶۸,۹۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵,۰۱۵,۳۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۵,۵۱۸,۰۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۷,۹۹۸,۲۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۸,۱۵۸,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۸,۱۶۲,۸۰۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 5b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 6b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 7b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 8b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور