021-55600312
 

مهره ماسوره گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

1/2"

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

3/4"

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

1"

واحد: عدد


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

1.1/4"

واحد: عدد


۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

2"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

2.1/2"

واحد: عدد


۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

3"

واحد: عدد


۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)

4"

واحد: عدد


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور