021-55600312
 

مغزی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مغزی دنده ای پلی رود

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی پیچی پلی ران

1/2"*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۲,۵۹۰ ریال
---
---

مغزی پیچی پلی ران

3/4"*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۶,۵۵۰ ریال
---
---

مغزی پیچی پلی ران

1"*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۴,۰۱۰ ریال
---
---

مغزی پیچی پلی ران

1.1/4"*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۹,۵۱۰ ریال
---
---

مغزی پیچی پلی ران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۲۳,۹۱۰ ریال
---
---

مغزی پیچی پلی ران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۸,۳۸۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور