021-55600312
 

مغزی گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

۳/۴"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

۱"*۱/۲"


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: تعریف نشده


۰ ریال
---
---

مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

۳/۴"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

۱"*۳/۴"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه مک (MECH) چین

۱"*۳/۴"


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور