0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

لیست قیمت پلیکا سمنان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

بوشن نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

بوشن نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

بوشن نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

بوشن نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160


۰ ریال
---
---

بوشن نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90*63


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110*63


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110*90


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 125*110


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160*110


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160*125


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200*160


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 250*200


۰ ریال
---
---

تبدیل نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160*125*160


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

دریچه کلین اوت

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

دریچه کلین اوت

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

دریچه کلین اوت

واحد: عدد | سایز: 160


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه معمولی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه معمولی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 250


۰ ریال
---
---

سه راه 45درجه معمولی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200*110*200


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200*160*200


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90*63*90


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110*63*110


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110*90*110


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 125*110*125


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160*110*160


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 90*63*90


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 110*63*110


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 160*110*160


۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه نیمه قوی

واحد: عدد | سایز: 200


۰ ریال
---
---

سیفون نیمه قوی کامل

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

سیفون نیمه قوی کامل

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

سیفون نیمه قوی کامل

واحد: عدد | سایز: 125*110


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 2/3 - weight : 1/7

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 25


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 2/9 - weight : 2/7

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 32


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 4/2 - weight :4/3

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 40


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 3 - weight : 4/5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 50


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 4/7 - weight : 7/85

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 63


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 5/6 - weight : 11

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 75


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 7/3 - weight : 9/7

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 90


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

ickness :4/2- weight : 14/3

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 110


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness :4/8 - weight : 18/5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 125


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 6/2 - weight : 30/2

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 160


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 7/7 - weight : 47

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 200


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 9/96 - weight : 73

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 250


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا قوی

thickness : 12/1 - weight : 116

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 315


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:1/6 - weight:1/5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 32


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:2 - weight:2

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 40


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

2.4: thickness:1.6 - weight

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 50


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:2 - weight:3/1

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 63


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:1/.8 - weight:3/6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 75


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:1/8 - weight:4/3

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 90


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:2/2 - weight:6/4

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 110


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:2/5 - weight:8/2

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 125


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:3/2 - weight:13/3

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 125


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:3/9 - weight:20/5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 200


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:4/9 - weight:31/2

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 250


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness:6/2 - weight:49/8

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 315


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا معمولی

thickness : 7/9 - weight : 80

واحد: عدد | سایز: 400


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 1/9 - weight : 1

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 20


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 1/9 - weight : 1/2

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 25


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 2 - weight : 2

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 32


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 1/9 - weight : 2/9

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 40


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 2/4 - weight : 3/1

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 50


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 3 - weight : 5/1

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 63


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness :3 - weight : 6/8

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 75


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 3 - weight : 7

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 90


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 3/2 - weight : 10

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 110


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 3/2 - weight : 12

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 110


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 4 - weight : 19

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 160


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 4/9 - weight : 29/7

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 200


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 6/2 - weight : 46

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 250


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 7/7 - weight : 73

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 315


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا نیمه قوی

thickness : 9/8 - weight : 120

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 400


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور