0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

لیست قیمت لوله درزدار ایران اتصال

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۸,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/2


۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"3


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2


۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1


۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/4


۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4*1.1/4


۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"2.1/2


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/4


۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2*"3


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"3


۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"2


۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2


۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/2


۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"5


۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "5*"8


۵۰۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "6*"8


۴۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "5*"6


۲۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4*"8


۵۰۸,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3*"5


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4*"5


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3*"6


۲۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4*"6


۲۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"4


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"4


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2*"4


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"4


۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3*"4


۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/2


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"1.1/2


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2*"2


۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2


۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"3


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2.1/2


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2.1/2


۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2*"2.1/2


۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"3


۷۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "10 اینچ


۲,۴۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال (سنگین)

واحد: عدد | سایز: " 6 اینچ


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 3 اینچ


۱۲۷,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال (سبک)

واحد: عدد | سایز: " 5 اینچ


۳۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۸۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "8 اینچ


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۸,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 16 اینچ


۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

واحد: عدد | سایز: "6 اینچ


۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "14 اینچ


۸,۸۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۱۶,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 12 اینچ


۴,۸۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درز دار ایران اتصال (سنگین)

واحد: عدد | سایز: " 5 اینچ


۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۲۸,۸۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۱۲,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 90درجه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۲۱۷,۰۰۰ ریال
---
---

سر دنده درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سر دنده درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

سر دنده درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سر دنده درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سر دنده درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

سر دنده درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۱۴,۸۵۰ ریال
---
---

سر دنده درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۶,۸۰۰ ریال
---
---

سر دنده درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۸,۸۰۰ ریال
---
---

سر دنده درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۱۱,۵۰۰ ریال
---
---

سر دنده درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۱۶,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 8 اینچ


۰ ریال
---
---

سه راه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 1/2 اینچ


۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2


۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2 * " 1.1/4


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"6


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3*"6


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4*"5


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"3


۱۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"3


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2*"3


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4 * "1


۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2.1/2


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2*"2.1/2


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "5*"6


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4*"8


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3*"4


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"5


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3*"5


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"2.1/2


۱۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"3


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"4


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2 * " 1 اینچ


۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 1/2 * "3/4


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"4


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2*"4


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"4


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4 * " 1.1/4


۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1* " 1.1/4


۴۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/2


۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/2


۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/2


۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"1.1/2


۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2*"2


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"2


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2.1/2


۱۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1*"3


۱۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "5*"8


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "6*"8


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4*"6


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "5 اینچ


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 1.1/4 اینچ


۴۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 2.1/2 اینچ


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درز دار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 3 اینچ


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 1.1/2 اینچ


۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 6 اینچ


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 4 اینچ


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 3/4 اینچ


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 1 اینچ


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

گپ تخت ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "5 اینچ


۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

گپ تخت ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "6 اینچ


۵۹,۵۰۰ ریال
---
---

گپ تخت ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2 ابنچ


۷,۷۳۰ ریال
---
---

گپ تخت ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۱۱,۵۰۰ ریال
---
---

گپ تخت ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

گپ تخت ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۱۸,۰۰۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۲,۳۰۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۳,۱۰۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۳,۶۶۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۴,۲۵۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۴,۸۷۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۸,۵۶۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۱۲,۷۵۰ ریال
---
---

گپ گود ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ