0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

لیست قیمت شیر آلات سیم ایتالیا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر تفلون مایع سیم ایتالیا

تفلون مایع سیم ایتالیا

CIM70-10

واحد: عدد | سایز: 100ml


۱۴۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا

سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا

CIM2511 -0 to 40C-PN16


۰ تومان
---
---
تصویر سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا

سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا

CIM2512-0 to 40C-PN16


۰ تومان
---
---
تصویر سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا

سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا

CIM2501-0 to 40C-PN16


۰ تومان
---
---
تصویر سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا

سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا

CIM2502 -0 to 40C-PN16


۰ تومان
---
---
تصویر شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

CIM100

واحد: عدد | سایز: "1/2


۴۶۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

CIM100

واحد: عدد | سایز: "1/2


۶۶۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

CIM100

واحد: عدد | سایز: "3/4


۸۹۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747- PN25 -10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "1/2


۶۳۳,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747- PN25 -10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "3/4


۷۷۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747- PN25 -10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "1


۹۶۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747- PN25 -10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747- PN25 -10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747- PN25 -10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "2


۲,۱۹۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "2


۴,۴۳۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "3


۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "4


۱۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "5


۱۸,۸۶۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "6


۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "8


۵۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "10


۱۰۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739B-PN16 10 to 120 C

واحد: عدد | سایز: "12


۱۳۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

CIM 45F- -20 to 90C __PN16

واحد: عدد | سایز: "1/2*3/8


۱۵۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

CIM 45F- -20 to 90C __PN16

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1/2


۱۵۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا

شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا

CIM 46- -20 to 90C __PN16

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/8


۸۴,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا

شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا

CIM 45- -PN16- -15 to 90C

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/8


۶۸,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM75-150-PN10

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۴۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM75-150-PN10

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۷۳,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM75-150-PN10

واحد: عدد | سایز: "1


۲۵۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM75-150_PN10

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۳۵۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM75-150_PN10

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۴۷۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM75-150_PN10

واحد: عدد | سایز: "2


۷۰۳,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۵۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "3/4


۲۲۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "1


۳۵۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۴۸۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۶۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "2


۸۸۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "3


۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر سوزنی (کف فلزی )برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16

واحد: عدد | سایز: "4


۴,۶۶۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

CIM34-PN40--150 to 90 C

واحد: عدد | سایز: "1


۲۵۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

CIM34-PN40--150 to 90 C

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۲۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

CIM34-PN40--150 to 90 C

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۶۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

CIM34/1-PN40- -15 to 90C

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۲۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

CIM34/1-PN40- -15 to 90C

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۹۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

CIM34/1-PN40- -15 to 90C

واحد: عدد | سایز: "1


۲۹۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا

CIM34PL

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۴۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا

شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا

CIM34PL

واحد: عدد | سایز: "3/4


۲۱۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۰۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۵۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "1


۲۵۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۳۶۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۴۵۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "2


۸۲۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "3


۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20

واحد: عدد | سایز: "4


۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1060N-PN15-0TO80 C-Red rate 1:5 -Red function 1 to 4 bar

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۸۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1060N-PN15-0TO80 C-Red rate 1:5 -Red function 1 to 4 bar

واحد: عدد | سایز: "3/4


۲۰۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1430N-PN25 -0TO80 C-Red rate 1:10 -Red function 0.5 to 6 bar

واحد: عدد | سایز: "1


۵۴۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1430N-PN25 -0to 80 C-Red rate 1:10 -Red function 0.5 to 6 bar

واحد: عدد | سایز: "2


۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1430N-PN25 -0 to 80 C-Red rate 1:10 -Red function 0.5 to 6 bar

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1430N-PN25 -0 to 80 C-Red rate 1:10 -Red function 0.5 to 6 bar

واحد: عدد | سایز: "3


۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1430N-PN25 -0 to 80 C-Red rate 1:10 -Red function 0.5 to 6 bar

واحد: عدد | سایز: "4


۱۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا

شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا

CIM1430N-PN25 -0 to 80 C-Red rate 1:10 -Red function 0.5 to 6 bar

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱,۳۳۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16BL-PN80

واحد: عدد | سایز: "1/4


۶۹,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16BL-PN80

واحد: عدد | سایز: "3/8


۶۹,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16BL-PN80

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷۷,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16BL-PN50

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۲۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16BL-PN50

واحد: عدد | سایز: "1


۱۸۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

CIM316NPT-PN80

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

CIM316NPT-PN50

واحد: عدد | سایز: "2


۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

CIM316NPT-PN50

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16NPT-PN80

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷۷,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16NPT-PN50

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۲۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16NPT-PN50

واحد: عدد | سایز: "1


۱۸۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM RED 6/1MF-PN50

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷۷,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM RED 6/1 MF-PN40

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۲۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM RED 6/1MF PN40

واحد: عدد | سایز: "1


۱۸۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN80

واحد: عدد | سایز: "1/4


۶۹,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN80

واحد: عدد | سایز: "3/8


۶۹,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN80

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷۷,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN50

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۲۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN50

واحد: عدد | سایز: "1


۱۸۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN40

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۲۸۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN32

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۴۶۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM16-16NPT-PN32

واحد: عدد | سایز: "2


۷۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM14-PN16

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM14-PN16

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM14-PN16

واحد: عدد | سایز: "4


۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN100

واحد: عدد | سایز: "1/4


۹۵,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PIN100

واحد: عدد | سایز: "3/8


۹۵,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN100

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۴۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN64

واحد: عدد | سایز: "3/4


۲۱۳,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN64

واحد: عدد | سایز: "1


۲۹۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN50

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۴۸۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN40

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۶۲۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN40

واحد: عدد | سایز: "2


۱,۰۱۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN25

واحد: عدد | سایز: "4


۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM12-PN20

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM12-PN20

واحد: عدد | سایز: "3


۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM12-PN20

واحد: عدد | سایز: "4


۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا

شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا

CIM39L-PN16

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۱۱۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر مینی و الو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

شیر مینی و الو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

CIM011-PN150- -20 to 95 C

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷۷,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر مینی و الو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

شیر مینی و الو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

CIM015-PN150- -20 to 95 C

واحد: عدد | سایز: "


۰ تومان
---
---
تصویر شیر مینی و الو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

شیر مینی و الو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

CIM012-PN150- -20 to 95 C

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷۷,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "1/2


۸۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "1


۱۵۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۲۲۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۳۱۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "2


۴۴۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۷۵۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "3


۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

CIM50-PN16

واحد: عدد | سایز: "4


۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "1/4


۷,۷۹۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "3/8


۷۷,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۰۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۴۶,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "1


۲۰۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN16

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۲۸۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۳۷۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۵۶۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "2


۸۹۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱,۲۰۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20

واحد: عدد | سایز: "4