0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

لیست قیمت سردنده

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر سر دنده بدون درز  ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۲,۳۱۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز  رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۲۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۴,۶۲۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز  ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۱۵,۵۱۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز  رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۳۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: " 3 اینچ


۲۳,۶۵۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۲,۸۰۵ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۱۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۲۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۳۲,۶۷۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۵,۳۹۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۶,۸۲۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز ایران اتصال

سر دنده بدون درز ایران اتصال

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۹,۰۲۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۱۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۶۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۱۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سر دنده بدون درز رده 40

سر دنده بدون درز رده 40

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۱۳,۰۰۰ تومان
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور