0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

لیست قیمت بوشن جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۱۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: " 3 اینچ


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن جوشی -بدون درز

فشار قوی

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور