0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

لیست قیمت بست ایران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست معمولی بست ایران

مدل C-12(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "6


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "6


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "8


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "8


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "10


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "10


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A

واحد: عدد | سایز: "12


۰ ریال
---
---

بست آویز رکابی بست ایران

مدل R-27 A (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "12


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست پایه بلند مشکی بست ایران

مدل D-13

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 (مخصوص لوله های پلیمری )

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 روکش عایق (مخصوص لوله های پلیمری )

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A

واحد: عدد | سایز: "6


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "6


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "8


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A

واحد: عدد | سایز: "8


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A

واحد: عدد | سایز: "10


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "10


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "12


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-18 A

واحد: عدد | سایز: "12


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل C-12(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه دار بست ایران

مدل H-17 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J -19

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست پایه علم شرکت گاز بست ایران

مدل J-19

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل K-20

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست پایه کنتور شرکت گاز بست ایران

مدل k-20

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست تک پیچ بست ایران

مدل B-11

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست تک پیچ بست ایران

مدل B-11

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست تک پیچ بست ایران

مدل B-11 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست تک پیچ بست ایران

مدل B-11 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-2

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(مخصوص لوله های پلیمری )

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "5


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21(روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "6


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: عدد | سایز: "6


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21

واحد: هدد | سایز: "8


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی تسمه ای Tبست ایران

مدل L-21 (روکش عایق )

واحد: عدد | سایز: "8


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران

مدل M-22 (روکش عایق)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2