0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

لیست قیمت اتصالات گالوانیزه چینی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "4


۱۰۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر بوشن گالوانیزه چین

بوشن گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1.1/4


۹,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر بوشن گالوانیزه چین

بوشن گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1.1/2


۱۴,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر بوشن گالوانیزه چین

بوشن گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 2


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر بوشن گالوانیزه چین

بوشن گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 2.1/2


۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر بوشن گالوانیزه چین

بوشن گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3


۳۷,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر بوشن گالوانیزه چین

بوشن گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 4


۵۵,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۱,۹۲۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1


۳,۲۴۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۳,۰۶۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/4


۶,۴۸۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/4


۶,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/4


۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/2


۷,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/2


۷,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/2


۷,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"1.1/2


۷,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2* "2


۱۱,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2


۱۱,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1 * "2


۱۱,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2


۱۱,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2


۱۱,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"2.1/2


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2.1/2


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1*"2.1/2


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2.1/2


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2.1/2


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2*"2.1/2


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2 * "3


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"3


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1 * "3


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"3


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"3


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2 * "3


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"3


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2 * "4


۵۱,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"4


۵۱,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1 * "4


۵۱,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"4


۴۹,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"4


۴۹,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2*"4


۴۹,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"4


۴۹,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل گالوانیزه چین

تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3 * "4


۴۹,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4


۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1


۸,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۹,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1.1/2


۱۵,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 2


۲۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 2.1/2


۳۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 3


۵۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 4


۸۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1/2


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 3/4


۴,۱۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

چپقی 45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1


۶,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2


۶,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4


۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1


۱۲,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۱۷,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۲۵,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2


۴۰,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۴۰,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی گالوانیزه چین

چپقی گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3


۶۷,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر چپقی45 درجه گالوانیزه چین

چپقی45 درجه گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1/2


۳,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2


۹۶۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱,۵۶۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1


۲,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۳,۷۸۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۵,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2


۸,۰۴۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۱,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر درپوش گالوانیزه چین

درپوش گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3


۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 3/4


۴,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1


۶,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1.1/4


۱۰,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 2


۱۶,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 2.1/2


۳۴,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 3


۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 4


۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالوانیزه چین

رو پیچ گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر رو پیچ گالونیزه چین

رو پیچ گالونیزه چین

واحد: عدد | سایز: " 1.1/2


۱۳,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 1/2


۲,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 3/4


۴,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 1


۷,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 1.1/4


۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 1.1/2


۱۴,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 2


۱۸,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 2.1/2


۲۴,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 3


۴۴,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 45 درجه چین

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 4


۸۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چین

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2


۳,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چین

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4


۵,۷۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چین

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

واحد: عدد | سایز: "1/1/4


۱۳,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چین

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

واحد: عدد | سایز: "2


۲۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چین

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 2.1/2


۳۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چین

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 3


۶۴,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چین

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

واحد: عدد | سایز: " 4


۹۹,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90 درجه چینی

زانو گالوانیزه 90 درجه چینی

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۶,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو گالوانیزه 90درجه چین

زانو گالوانیزه 90درجه چین

واحد: عدد | سایز: "1


۱۱,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۶,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1


۹,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۹,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/4


۱۱,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/2


۱۱,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/4


۱۱,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/2


۱۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/2


۱۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/2


۱۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"1.1/2


۱۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2* "2


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4* 2


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1 * 2


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2


۲۸,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2


۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"2.1/2


۳۲,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2.1/2


۳۲,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1*"2.1/2


۳۲,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2.1/2


۳۲,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2.1/2


۳۳,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2*"2.1/2


۳۳,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3


۵۷,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"3


۵۷,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1 * "3


۵۷,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"3


۵۷,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"3


۵۷,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2*"3


۵۷,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"3


۱۰۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1/2*"4


۱۰۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "3/4*"4


۱۰۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

واحد: عدد | سایز: "1*"4