0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

لیست قیمت اتصالات گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۱۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۱۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3*"4


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4* "1


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/4


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/4


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/4


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/2


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/2


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/2


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"1.1/2


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"2


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"2


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"2.1/2


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2.1/2


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2.1/2


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2*"2.1/2


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"3


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"3


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2*"3


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"3


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2*"4


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"4


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

چپقی 45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۰ ریال
---
---

چپقی 45درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

رو پیچ تو پیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

رو پیچ تو پیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

رو پیچ تو پیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: " 1 اینچ


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۶۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/4


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/4


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/4


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1.1/2


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/2


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/2


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"1.1/2


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2*"2


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"2


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"2.1/2


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"2.1/2


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"2.1/2


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"2.1/2


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2*"2.1/2


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4*"3


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1*"3


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"3


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"3


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2*"3


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"3


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2* "4


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*"4


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3*"4


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 اینچ


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3 اینچ


۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1/2 اینچ


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3/4 اینچ


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1 اینچ


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/4 اینچ


۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "1.1/2 اینچ


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2 اینچ


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "3


۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

واحد: عدد | سایز: "4 اینچ


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور