0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

لیست قیمت اتصالات دنده ای فشار قوی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

چهارراه(CROSS)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 2000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه (ELBOW)دنده ای

کلاس 6000

واحد: عدد | سایز: "4


۰ ریال
---
---

زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/4


۰ ریال
---
---

زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/8


۰ ریال
---
---

زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای

کلاس 3000

واحد: عدد | سایز: "1.1/2