021-55600312
 

لوله گالوانیزه سپنتا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2mm | وزن: 6 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2mm | وزن: 8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 12 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 15.5 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 17.4 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 23 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 35.5 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 40 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 50 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 7.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 9.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 13.5 کیلومتر | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.87mm | وزن: 17.4 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 19.7 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.3mm | وزن: 36 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 52 کیلومتر | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 62 کیلوگرم | تلرانس: %5± | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | وزن: 83 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.55mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 8mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور