021-55600312
 

لوله پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری

25

واحد: عدد


۳۷۹,۱۰۲ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150متری

20

واحد: عدد


۲۵۰,۲۶۴ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری

16

واحد: عدد


۱۷۲,۸۷۴ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری

32

واحد: عدد


۵۹۰,۷۸۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

40

واحد: متر


۲,۳۰۰,۳۳۶ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

50

واحد: متر


۳,۰۸۹,۲۷۸ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

63

واحد: متر


۴,۷۲۳,۲۹۷ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

75

واحد: متر


۸,۵۸۴,۲۹۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

90

واحد: متر


۱۱,۷۲۹,۹۲۶ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

110

واحد: متر


۱۶,۰۳۰,۳۰۳ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

16

واحد: متر


۱۷۲,۸۷۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

20

واحد: متر


۲۵۰,۲۶۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

25

واحد: متر


۳۷۹,۱۰۲ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

32

واحد: متر


۵۹۰,۷۸۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۹,۲۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۲۳,۷۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۳۱,۲۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۶۸,۹۰۰ ریال
---
---

فوم لوله ای نیوپایپ

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۰۴,۹۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱۸۴,۹۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۳۴۴,۴۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۴۹۴,۸۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۹۵۵,۷۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۴۲,۴۰۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۶۲,۵۰۰ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

16

واحد: متر


۱۱۶,۶۳۰ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

20

واحد: متر


۱۷۷,۸۸۸ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

25

واحد: متر


۲۷۵,۶۶۱ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

32

واحد: متر


۴۴۰,۹۰۵ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور