021-55600312
 

لوله پلی اتیلن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله پلی اتیلن پلیران-PN5

50

واحد: متر


۱۳۱,۱۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

63

واحد: متر


۲۰۶,۳۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

75

واحد: متر


۲۸۱,۹۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

90

واحد: متر


۴۰۹,۳۰۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

110

واحد: متر


۵۹۷,۳۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

125

واحد: متر


۷۶۸,۴۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

160

واحد: متر


۱,۲۶۹,۶۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

200

واحد: متر


۱,۹۵۸,۷۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

250

واحد: متر


۳,۰۴۸,۸۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

40

واحد: متر


۱۰۱,۲۳۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

50

واحد: متر


۱۵۸,۴۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

63

واحد: متر


۲۴۵,۶۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

75

واحد: متر


۳۵۰,۶۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

90

واحد: متر


۴۹۹,۷۷۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

110

واحد: متر


۷۴۹,۶۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

125

واحد: متر


۹۶۱,۴۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

160

واحد: متر


۱,۵۷۵,۵۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

200

واحد: متر


۲,۴۴۸,۰۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -PN6

250

واحد: متر


۳,۷۸۲,۱۳۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

20

واحد: متر


۴۷,۴۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN10

25

واحد: متر


۶۰,۹۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN10

32

واحد: متر


۹۸,۲۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

50

واحد: متر


۲۳۲,۵۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

63

واحد: متر


۳۶۹,۷۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

75

واحد: متر


۵۲۵,۱۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

90

واحد: متر


۷۴۹,۶۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

110

واحد: متر


۱,۱۰۹,۶۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

125

واحد: متر


۱,۴۲۷,۳۰۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

160

واحد: متر


۲,۳۲۹,۴۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

200

واحد: متر


۳,۶۲۵,۴۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

250

واحد: متر


۵,۶۷۵,۳۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN10

40

واحد: متر


۱۵۰,۷۸۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور