021-55600312
 

لوله پلی اتیلن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

50

واحد: متر


۱۳۱,۱۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران-PN5

50

واحد: متر


۱۴۱,۱۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

63

واحد: متر


۲۰۶,۳۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

63

واحد: متر


۲۲۲,۰۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

75

واحد: متر


۳۰۳,۳۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

75

واحد: متر


۲۸۱,۹۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

90

واحد: متر


۴۴۰,۴۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

90

واحد: متر


۴۰۹,۳۰۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

110

واحد: متر


۶۴۲,۶۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

110

واحد: متر


۵۹۷,۲۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

125

واحد: متر


۷۶۸,۴۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

160

واحد: متر


۱,۳۶۶,۲۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

160

واحد: متر


۱,۲۶۹,۶۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیرانPN5

200

واحد: متر


۲,۱۰۷,۷۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

200

واحد: متر


۱,۹۵۸,۷۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

250

واحد: متر


۳,۲۸۰,۷۷۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

250

واحد: متر


۳,۰۴۸,۸۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

40

واحد: متر


۱۰,۶۰۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

40

واحد: متر


۹۹,۸۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

50

واحد: متر


۱۶۳,۶۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

50

واحد: متر


۱۵۶,۲۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

63

واحد: متر


۲۵۳,۸۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

63

واحد: متر


۲۴۲,۲۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

75

واحد: متر


۳۶۲,۳۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

75

واحد: متر


۳۴۵,۸۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

90

واحد: متر


۵۱۶,۴۳۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

90

واحد: متر


۴۹۲,۸۳۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

110

واحد: متر


۷۷۴,۶۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

110

واحد: متر


۷۳۹,۲۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

125

واحد: متر


۹۴۸,۰۷۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

125

واحد: متر


۹۹۳,۴۷۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

160

واحد: متر


۱,۵۵۳,۶۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

160

واحد: متر


۱,۶۲۸,۰۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

200

واحد: متر


۲,۴۱۴,۰۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN6

200

واحد: متر


۲,۵۲۹,۶۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

250

واحد: متر


۳,۷۲۹,۶۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -PN6

250

واحد: متر


۳,۹۰۸,۲۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

20

واحد: متر


۴۶,۷۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

20

واحد: متر


۴۹۲,۰۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

25

واحد: متر


۶۰,۱۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN10

25

واحد: متر


۶۳,۰۳۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

32

واحد: متر


۹۶,۹۰۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN10

32

واحد: متر


۱۰۱,۵۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

40

واحد: متر


۱۴۸,۶۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN10

40

واحد: متر


۱۵۵,۸۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

50

واحد: متر


۲۲۹,۲۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

50

واحد: متر


۲۴۰,۲۷۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

63

واحد: متر


۳۶۴,۶۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

63

واحد: متر


۳۸۲,۰۷۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

75

واحد: متر


۵۱۷,۸۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

75

واحد: متر


۵۴۲,۶۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

90

واحد: متر


۷۳۹,۲۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

90

واحد: متر


۷۷۴,۶۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

110

واحد: متر


۱,۰۹۴,۲۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

110

واحد: متر


۱,۱۴۶,۶۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

125

واحد: متر


۱,۴۰۷,۴۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

125

واحد: متر


۱,۴۷۴,۸۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

160

واحد: متر


۲,۲۹۷,۰۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

160

واحد: متر


۲,۴۰۷,۰۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

200

واحد: متر


۳,۵۷۵,۰۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

200

واحد: متر


۳,۷۴۶,۲۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

250

واحد: متر


۵,۵۹۶,۵۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

250

واحد: متر


۵,۸۶۴,۵۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران با ضخامت 1/2

20

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور