021-55600312
 

لوله پلی اتیلن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

50

واحد: متر


۱۳۱,۱۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران PN5

75

واحد: متر


۲۸۱,۹۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران با ضخامت 1/2

20

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

63

واحد: متر


۲۰۶,۳۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

75

واحد: متر


۲۸۱,۹۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

90

واحد: متر


۴۰۹,۳۰۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

110

واحد: متر


۵۹۷,۲۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

125

واحد: متر


۷۶۸,۴۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

160

واحد: متر


۱,۲۶۹,۶۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

200

واحد: متر


۱,۹۵۸,۷۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

250

واحد: متر


۳,۰۴۸,۸۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

40

واحد: متر


۹۹,۸۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

50

واحد: متر


۱۵۶,۲۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

63

واحد: متر


۲۴۲,۲۴۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

75

واحد: متر


۳۴۵,۸۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

90

واحد: متر


۴۹۲,۸۳۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

110

واحد: متر


۷۳۹,۲۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

125

واحد: متر


۹۴۸,۰۷۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

160

واحد: متر


۱,۵۵۳,۶۶۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

200

واحد: متر


۲,۴۱۴,۰۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN6

250

واحد: متر


۳,۷۲۹,۶۲۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

20

واحد: متر


۴۶,۷۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

25

واحد: متر


۶۰,۱۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

32

واحد: متر


۹۶,۹۰۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

40

واحد: متر


۱۴۸,۶۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

50

واحد: متر


۲۲۹,۲۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

63

واحد: متر


۳۶۴,۶۱۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

75

واحد: متر


۵۱۷,۸۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

90

واحد: متر


۷۳۹,۲۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

110

واحد: متر


۱,۰۹۴,۲۵۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

125

واحد: متر


۱,۴۰۷,۴۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

160

واحد: متر


۲,۲۹۷,۰۸۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

200

واحد: متر


۳,۵۷۵,۰۹۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN10

250

واحد: متر


۵,۵۹۶,۵۱۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور