۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله و اتصالات پلیکا پلیمر گلپایگان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.5mm | وزن: 2.6 kg


۲,۲۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.8mm | وزن: 4.5 kg


۱,۷۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.2mm | وزن: 6.7 kg


۲,۷۹۷,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 8.5 کیلوگرم


۵,۶۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | وزن: 14.6kg | فشار کار: 4Bar


۱۱,۹۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

250

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.2mm | وزن: 41.7kg | فشار کار: 6Bar


۵,۰۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

315

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.7mm | وزن: 66.5kg | فشار کار: 6Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.9mm | وزن: 2kg | فشار کار: 10Bar


۹,۶۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.4mm | وزن: 3.2kg | فشار کار: 10Bar


۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.3mm | وزن: 10kg | فشار کار: 10Bar


۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.2mm | وزن: 12.1 kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.8mm | وزن: 15.9kg | فشار کار: 10Bar


۳,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.2mm | وزن: 26.3kg | فشار کار: 10Bar


۴,۴۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.7mm | وزن: 40.7kg | فشار کار: 10Bar


۲,۹۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

250

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 9.6mm | وزن: 63.5kg | فشار کار: 10Bar


۶,۵۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 4kg | فشار کار: 12.5 Bar


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.3mm | وزن: 15.2kg | فشار کار: 12.5 Bar


۶,۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.7mm | وزن: 32.3kg | فشار کار: 12.5 Bar


۵,۲۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

20

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.5mm | وزن: 0.8 kg | فشار کار: 16Bar


۲۲,۵۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

25

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.9mm | وزن: 1.2 kg | فشار کار: 16Bar


۱۱,۱۱۷,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

32

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.4mm | وزن: 1.9 kg | فشار کار: 16Bar


۱۸,۳۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 3kg | فشار کار: 16Bar


۲۸,۴۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | وزن: 4.7 kg | فشار کار: 16Bar


۲,۰۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.7mm | وزن: 7.5 kg | فشار کار: 16Bar


۳,۲۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان فاضلابی

63

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 5.2kg


۱۸,۲۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان -فاضلابی

90

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 7.6 کیلوگرم


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان -فاضلابی

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | وزن: 10kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان - فاضلابی

125

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | وزن: 11.4kg


۱۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان فاضلابی

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 18.1kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان -فاضلابی

200

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 22.8kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان-فاضلابی

200

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.9mm | وزن: 27.7kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان -فاضلابی

250

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.2mm | وزن: 43.5 کیلوگرم


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان-فاضلابی

315

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.7mm | وزن: 67.8 kg


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۱۲۴,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۱۶۸,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۲۲۷,۳۰۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۲۹۶,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۴۷۷,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.38 میلی متر


۵۳۸,۸۰۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 4 میلی متر


۱,۰۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۲,۰۴۰,۸۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۵۳,۷۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

75

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۷۶,۸۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۹۷,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۱۱,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۵۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۸۲۴,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۱,۶۰۶,۲۰۰ ریال
---
---

زانو خم 87.5 درجه یکسر پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

زانو خم 87.5 درجه پلیکاپلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

زانو خم 87.5 درجه پلیکاپلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

زانو 30 درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۳۶۲,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 15 درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۳۶۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90 درجه پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۴۲,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90 درجه پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۰۸,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90درجه پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90درجه پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۴۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۹۷,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۴۱,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۴۰۶,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۵۸,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 درجه پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۸۰۱,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90درجه پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۳۶۶,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 درجه پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۲,۶۷۷,۹۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۱۵۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۱۹۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۳۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۳۶۱,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۵۱۶,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۵۷,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۱,۰۶۲,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۷۷۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۳,۵۸۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90درجه پلیمر گلپایگان

63*40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۰۸,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

63*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۲۲,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

90*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۳۶۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

90*63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۳۷۳,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

90*75

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۳۸۴,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۵۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

110*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۵۳۸,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

110*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۱۵,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

125*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۱۳,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

125*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

125*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۶۹,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۸۱۲,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۰۵۲,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

160*125

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

160*200

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۲,۴۶۰,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۴۵,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۵۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۸۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۵۹۸,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۳۶,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۰۴,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۸۶۷,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۹۶۶,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۳۵۷,۵۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور