۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله و اتصالات سفید آذین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله تک لایه آذین - PN20

20mm

واحد: متر


۱۲۴,۹۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

25mm

واحد: متر


۱۹۶,۳۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

32mm

واحد: متر


۳۶۸,۸۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

40mm

واحد: متر


۶۳۱,۴۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

50mm

واحد: متر


۱,۰۲۴,۲۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

63mm

واحد: متر


۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

75mm

واحد: متر


۲,۳۶۸,۵۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

90mm

واحد: متر


۳,۴۴۲,۶۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

110mm

واحد: متر


۵,۲۱۰,۹۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

125mm

واحد: متر | سایز: 125mm


۶,۸۸۲,۲۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

20mm

واحد: متر


۱۴۶,۹۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

25mm

واحد: متر


۲۳۰,۸۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

32mm

واحد: متر


۴۳۳,۸۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

40mm

واحد: متر


۷۴۲,۵۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

50mm

واحد: متر


۱,۲۰۴,۵۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

63mm

واحد: متر


۱,۹۲۸,۷۰۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

واحد: متر | سایز: 20mm


۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

واحد: متر | سایز: 25mm


۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

واحد: متر | سایز: 32mm


۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

40mm

واحد: متر | سایز: 40mm


۶۳۱,۴۰۰ ریال
---
---

لوله فویلدار آذین

50mm

واحد: متر | سایز: 50mm


۱,۰۲۴,۲۰۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

63mm

واحد: متر | سایز: 63mm


۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله خمدار آذین

20mm

واحد: متر | سایز: 20mm


۶۵,۶۰۰ ریال
---
---

لوله خمدار آذین

25mm

واحد: متر | سایز: 25mm


۱۰۱,۱۰۰ ریال
---
---

لوله خمدار آذین

32mm

واحد: متر | سایز: 32mm


۱۶۴,۸۰۰ ریال
---
---

لوله خم دو سر بوشن سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۷۶,۸۰۰ ریال
---
---

لوله خم دو سر بوشن سفید اذین -

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۱۰۰,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۱۵,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۶۲,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

50mm

واحد: عدد | سایز: 50mm


۱۱۱,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۱۸۲,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

75mm

واحد: عدد | سایز: 75mm


۲۸۸,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

90mm

واحد: عدد | سایز: 90mm


۵۰۷,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

110mm

واحد: عدد | سایز: 110mm


۷۶۵,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن سفید آذین

125mm

واحد: عدد | سایز: 125mm


۱,۰۴۵,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

25*20

واحد: عدد | سایز: 25*20


۱۵,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

32*20

واحد: عدد | سایز: 32*20


۱۹,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

32*25

واحد: عدد | سایز: 32*25


۲۱,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

40*20

واحد: عدد | سایز: 40*20


۳۳,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

40*25

واحد: عدد | سایز: 40*25


۳۵,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

40*32

واحد: عدد | سایز: 40*32


۴۴,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

50*20

واحد: عدد | سایز: 50*20


۵۱,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

50*25

واحد: عدد | سایز: 25*50


۵,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

50*32

واحد: عدد | سایز: 50*32


۵۵,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

50*40

واحد: عدد | سایز: 50*40


۶۵,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

63*25

واحد: عدد | سایز: 63*25


۸۱,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

63*32

واحد: عدد | سایز: 63*32


۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

63*40

واحد: عدد | سایز: 63*40


۱۰۷,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

63*50

واحد: عدد | سایز: 63*50


۱۲۴,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

75*40

واحد: عدد | سایز: 75*40


۱۶۰,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

75*50

واحد: عدد | سایز: 75*50


۱۸۶,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

75*63

واحد: عدد | سایز: 75*63


۲۱۷,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

90*50

واحد: عدد | سایز: 50*90


۲۵۳,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

90*63

واحد: عدد | سایز: 90*63


۲۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

90*75

واحد: عدد | سایز: 90*75


۳۴۱,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

110*63

واحد: عدد | سایز: 110*63


۴۰۴,۴۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

110*75

واحد: عدد | سایز: 110*75


۴۲۹,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

110*90

واحد: عدد | سایز: 110*90


۴۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل سفید آذین

110*125

واحد: عدد | سایز: 125*110


۱,۱۱۸,۸۰۰ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سفید آذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۲۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سفید آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سفید آذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۵۳,۲۰۰ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سفید آذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۹۷,۲۰۰ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سفید آذین

50mm

واحد: عدد | سایز: 50mm


۱۶۷,۶۰۰ ریال
---
---

زانویی 45 درجه سفید آذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۲۱۸,۵۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۲۳,۶۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۳۵,۴۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

32

واحد: عدد | سایز: 32mm


۵۴,۷۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۱۰۶,۸۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

50mm

واحد: عدد | سایز: 50mm


۱۸۱,۸۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۳۱۹,۸۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

75mm

واحد: عدد | سایز: 75mm


۴۹۰,۲۰۸ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

90mm

واحد: عدد | سایز: 90mm


۹۰۶,۷۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

110mm

واحد: عدد | سایز: 110mm


۱,۴۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه سفید آذین

125mm

واحد: عدد | سایز: 125mm


۲,۲۸۱,۸۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه چپقی سفید آذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۲۵,۷۰۰ ریال
---
---

زانویی 90درجه چپقی سفید آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۳۲,۹۰۰ ریال
---
---

زانویی تبدبل 90درجه سفید آذین

25*20

واحد: عدد | سایز: 25*20


۳۸,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۳۰,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۶۵,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۱۲۷,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

50mm

واحد: عدد | سایز: 50mm


۲۱۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۳۸۴,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

75mm

واحد: عدد | سایز: 75mm


۶۶۷,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

90mm

واحد: عدد | سایز: 90mm


۱,۲۹۳,۶۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

110mm

واحد: عدد | سایز: 110mm


۱,۸۱۲,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی سفید آذین

125mm

واحد: عدد | سایز: 125mm


۲,۷۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی سه کنج سفید آذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۳۷,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی سه کنج سفید آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۴۷,۹۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفیدآذین

25*20*20

واحد: عدد | سایز: 25*20*20


۳۶,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفید اذین

25*20*25

واحد: عدد | سایز: 25*20*25


۳۷,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفید اذین

25*25*20

واحد: عدد | سایز: 25*25*20


۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفید اذین

32*20*20

واحد: عدد | سایز: 32*20*20


۵۸,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفید اذین

32*20*32

واحد: عدد | سایز: 32*"20*32


۵۹,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفید اذین

32*25*32

واحد: عدد | سایز: 32*"25*32


۶۴,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفید اذین

40*20*40

واحد: عدد | سایز: 40*20*40


۱۰۶,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل سفید اذین

40*25*40

واحد: عدد | سایز: 40*"25*40


۱۱۱,۳۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور