021-55600312
 

لوله مانیسمان کاوه دقیق

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1/2"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

3/4"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/4"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/2"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

2"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/2"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

3"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

4"


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور