021-55600312
 

لوله مانیسمان کاوه دقیق

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 12.7mm | رده: 40 | وزن: 7.6 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.87 میلی متر | رده: 40 | وزن: 10.14 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.38mm | رده: 40 | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.56mm | رده: 40 | وزن: 20.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 40 | وزن: 24 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 40 | وزن: 32 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.16mm | رده: 40 | وزن: 51.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 55 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور