۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله مانیسمان چینی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | رده: سبک | وزن: 7 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | رده: سبک | وزن: 8 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | رده: سبک | وزن: 12.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: سبک | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: سبک | وزن: 18 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | رده: سبک | وزن: 25 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | رده: سبک | وزن: 44 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 66 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | رده: سبک | وزن: 100 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 195 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

10"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 245 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

12"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 295 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

14"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 400 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: 40 | وزن: 7.6 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: 40 | وزن: 10.14 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | رده: 40 | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | رده: 40 | وزن: 20.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 40 | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 40 | وزن: 32 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.16mm | رده: 40 | وزن: 51.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 67.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.5mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 چین

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.11mm | رده: 40 | وزن: 169 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 8.2mm | رده: 40 | وزن: 255 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

10"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 9.27mm | رده: 40 | وزن: 360 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

12"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 10.31mm | رده: 40 | وزن: 478 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

14"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 11.3mm | رده: 40 | وزن: 566 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

16"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 12.7mm | رده: 40 | وزن: 739 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

18"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

20"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

22"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده 40 چین

24"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:3.73mm-weight:10kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 80 | وزن: 10 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:3.91mm-weight:14kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 80 | وزن: 14 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:4.55mm-weight:20kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.55mm | رده: 80 | وزن: 20 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:4.85mm-weight:27kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.85mm | رده: 80 | وزن: 27 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:5.08mm-weight:33kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.08mm | رده: 80 | وزن: 33 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:5.54mm-weight:45kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.54mm | رده: 80 | وزن: 45 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:7mm-weight:69kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7mm | رده: 80 | وزن: 69 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:7.62mm-weight:92kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.62mm | رده: 80 | وزن: 92 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:8.56mm-weight:134kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 8.56mm | رده: 80 | وزن: 134 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:9.53mm-weight:186kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 9.53mm | رده: 80 | وزن: 186 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:10.97mm-weight:256kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 10.97mm | رده: 80 | وزن: 256 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:12.7mm-weight:388kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 12.7mm | رده: 80 | وزن: 388 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:15.09mm-weight:576kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 15.09mm | رده: 80 | وزن: 576 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:17.48mm-weight:792kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 17.48mm | رده: 80 | وزن: 792 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:19.05mm-weight:948kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 19.05mm | رده: 80 | وزن: 948 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان رده ۸۰ چین

thickness:21.44mm-weight:1220kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 21.44mm | رده: 80 | وزن: 1220 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور