021-55600312
 

لوله مانیسمان چینی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1/2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

3/4"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1.1/4"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1.1/2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

2.1/2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

3"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

4"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

5"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

6"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

8"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

10"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

12"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

14"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

16"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1/2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

3/4"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1.1/4"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1.1/2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

2.1/2"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

3"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

4"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

5"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 چین

6"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

8"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

10"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

12"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

14"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

16"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

18"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

20"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

22"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

24"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:3.73mm-weight:10kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:3.91mm-weight:14kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:4.55mm-weight:20kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:4.85mm-weight:27kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:5.08mm-weight:33kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:5.54mm-weight:45kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:7mm-weight:69kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:7.62mm-weight:92kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:8.56mm-weight:134kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:9.53mm-weight:186kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:10.97mm-weight:256kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:12.7mm-weight:388kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:15.09mm-weight:576kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:17.48mm-weight:792kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:19.05mm-weight:948kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:21.44mm-weight:1220kg tolerance:±5٪


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور