021-55600312
 

لوله مانیسمان سبک

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | رده: سبک | وزن: 13 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | رده: سبک | وزن: 18 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | رده: سبک | وزن: 22 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: سبک | وزن: 30 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 37 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 46 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 67 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

5"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

6"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | رده: سبک | وزن: 7 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | رده: سبک | وزن: 8 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | رده: سبک | وزن: 12.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: سبک | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: سبک | وزن: 18 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | رده: سبک | وزن: 25 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | رده: سبک | وزن: 44 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 66 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | رده: سبک | وزن: 100 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 195 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

10"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 245 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

12"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 295 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) سبک چین

14"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.35mm | رده: سبک | وزن: 400 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور