021-55600312
 

لوله مانیسمان رده 80

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:3.73mm-weight:10kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 80 | وزن: 10 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:3.91mm-weight:14kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 80 | وزن: 14 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:4.55mm-weight:20kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.55mm | رده: 80 | وزن: 20 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:4.85mm-weight:27kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.85mm | رده: 80 | وزن: 27 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:5.08mm-weight:33kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.08mm | رده: 80 | وزن: 33 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:5.54mm-weight:45kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.54mm | رده: 80 | وزن: 45 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:7mm-weight:69kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7mm | رده: 80 | وزن: 69 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:7.62mm-weight:92kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.62mm | رده: 80 | وزن: 92 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:8.56mm-weight:134kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 8.56mm | رده: 80 | وزن: 134 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:9.53mm-weight:186kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 9.53mm | رده: 80 | وزن: 186 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:10.97mm-weight:256kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 10.97mm | رده: 80 | وزن: 256 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:12.7mm-weight:388kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 12.7mm | رده: 80 | وزن: 388 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:15.09mm-weight:576kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 15.09mm | رده: 80 | وزن: 576 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:17.48mm-weight:792kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 17.48mm | رده: 80 | وزن: 792 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:19.05mm-weight:948kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 19.05mm | رده: 80 | وزن: 948 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده ۸۰ چین

thickness:21.44mm-weight:1220kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 21.44mm | رده: 80 | وزن: 1220 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور