021-55600312
 

لوله مانیسمان رده 40

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | رده: 40 | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | رده: 40 | وزن: 20.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

1.12"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 40 | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 40 | وزن: 32 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.16mm | رده: 40 | وزن: 51.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 67.8 kg | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 67.8 kg | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.5mm | رده: 40 | وزن: 130 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.11mm | رده: 40 | وزن: 168 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: 40 | وزن: 7.6 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | رده: 40 | وزن: 10.14 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | رده: 40 | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | رده: 40 | وزن: 20.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 40 | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 40 | وزن: 32 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.16mm | رده: 40 | وزن: 51.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 67.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.5mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 چین

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.11mm | رده: 40 | وزن: 169 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 8.2mm | رده: 40 | وزن: 255 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

10"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 9.27mm | رده: 40 | وزن: 360 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

12"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 10.31mm | رده: 40 | وزن: 478 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

14"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 11.3mm | رده: 40 | وزن: 566 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

16"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 12.7mm | رده: 40 | وزن: 739 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

18"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

20"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

22"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) رده 40 چین

24"


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 12.7mm | رده: 40 | وزن: 7.6 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.87 میلی متر | رده: 40 | وزن: 10.14 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.38mm | رده: 40 | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.56mm | رده: 40 | وزن: 20.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 40 | وزن: 24 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 40 | وزن: 32 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.16mm | رده: 40 | وزن: 51.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 55 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 دقیق کاوه

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور