021-55600312
 

لوله مانیسمان اهواز

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | رده: سبک | وزن: 13 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | رده: سبک | وزن: 18 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | رده: سبک | وزن: 22 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: سبک | وزن: 30 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 37 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 46 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | رده: سبک | وزن: 67 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

5"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز) سبک اهواز

6"


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | رده: 40 | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | رده: 40 | وزن: 20.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

1.12"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | رده: 40 | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | رده: 40 | وزن: 32 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.16mm | رده: 40 | وزن: 51.5 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 67.8 kg | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.5mm | رده: 40 | وزن: 67.8 kg | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.5mm | رده: 40 | وزن: 130 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز) رده 40 اهواز

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.11mm | رده: 40 | وزن: 168 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور