021-55600312
 

لوله گازی API

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 7.6 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.87mm | وزن: 10 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | وزن: 14 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.56mm | وزن: 20.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | وزن: 33 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

2.1/2"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

3"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

4"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

5"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

6"


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور