021-55600312
 

لوله درزدار سپنتا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.3mm | تلرانس: %5±


۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | تلرانس: %5±


۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm


۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5±


۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5±


۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5±


۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5±


۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5±


۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5±


۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5±


۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6 میلی متر


۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm


۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور