021-55600312
 

لوله درزدار سپاهان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 7.6 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 10 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 14 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۶,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.8 | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | وزن: 33 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

2.1/2"


۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

3"


۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

4"


۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

5"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپاهان

6"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 7.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 9.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 14.6kg | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 18.6 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۴,۸۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 21.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5±


۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 83 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | مقیاس وزنی: سنگین


۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5±


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm


۹,۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5±


۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 98.9 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | تلرانس: %5±


۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

10"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

12"


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور