۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله گازی API ساوه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سیاه درزدار گازیAPI ساوه

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.6mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی APIساوه

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.6mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.3mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.3mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.3mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.8mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.8 | مقیاس وزنی: سنگین


۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.8mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.3mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازیAPI ساوه

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.6mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.4mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه گازی API ساوه

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.3mm | تلرانس: %5±


۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه گازی API ساوه

6"|

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.11mm | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی ساوه

8"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.9mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه گازی API ساوه

10"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7mm | تلرانس: %5±


۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه گازی API ساوه

10"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.9mm | تلرانس: %5±


۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سپاهان

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5±


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سپاهان

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.4mm | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سپاهان

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سپاهان

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی APIساوه

10"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm


۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور