۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله تست API سپنتا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | تلرانس: %5±


۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سنگین سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.9mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سپنتا

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار API سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5±


۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5±


۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور