021-55600312
 

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۲۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۲۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۳۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۵۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۶۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۸۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۲۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۲۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۳۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۶۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۸۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۰۶,۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۱۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۱۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۲۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۲۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۳۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۴۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۶۳,۶۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۷۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 10Bar


۹۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۲۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۲۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۳۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۴۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۷۵,۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۹۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: 16Bar


۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۲۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۲۵,۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۳۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۵۱,۶۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۸۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۲۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: هست | فشار کار: CLASS 150


۱۴۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۱۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۱۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۲۰,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۲۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۲۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۴۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۷۹,۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: CLASS 150


۱۳۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور