021-55600312
 

لرزه گیر آکاردئونی دنده ایی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۸,۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۷,۶۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۲۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۲۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور