۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۸,۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۱۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: نیست


۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۷,۶۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۲۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دنده ای | مهاردار: هست


۲۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۷۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۱۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۲۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۴۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۵۰,۷۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۹,۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۱۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۲۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۲۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۳۵,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۴۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: نیست


۵۶,۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۸,۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱,۲۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۴,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۲۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۵۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۶۹,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۹,۰۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۹,۶۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۱۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۱۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۲۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۵۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

10

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۷۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | مهاردار: نیست | نوع اتصال: جوشی


۹۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۴,۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۲۲,۵۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۳۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۶۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۸۶,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | مهاردار: هست


۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۱۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۲۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

5"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۲۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

6"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۳۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

8"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۵۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

10"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۶۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

12"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 10Bar


۸۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدارارتعاشات صنعتی ایران

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: فلنجدار | مهاردار: نیست | فشار کار: 16Bar


۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور