0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله گالوانیزه ساوه سنگین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:2.5mm-weight:7.8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۷۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:2.5mm-weight:9.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3/4 اینچ


۹۰,۲۵۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:3mm-weight:14.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1 اینچ


۱۴۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:3mm-weight:18.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4 اینچ


۱۷۵,۷۵۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:3mm-weight:20kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۱۹۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:3mm-weight:26.6kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۲۵۲,۷۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:4mm-weight:44kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۴۱۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:4mm-weight:52.2kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 3 اینچ


۴۹۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:4mm-weight:67.2kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۶۱۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:4.85mm-weight:100kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "5 اینچ


۰ تومان
---
---
تصویر لوله گالوانیزه ساوه سنگین

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

thickness:4.85mm-weight:120kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 6 اینچ


۰ تومان
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور