0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات 5 لایه نیوپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱۴۰,۲۲۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*20


۱۹۷,۷۲۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲۴۲,۴۶۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1*25


۳۴۴,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1*32


۳۸۸,۹۴۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*32


۸۳۴,۷۳۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*40


۱,۸۷۴,۱۹۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*50


۲,۰۷۱,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "2*63


۳,۵۲۱,۱۱۰ ریال
---
---

قالب فک و قالب نیوپایپ

20mm

واحد: عدد | سایز: "


۱۹۵,۳۷۰ ریال
---
---

والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1/2


۲۳۱,۱۷۰ ریال
---
---

والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ

آبی و قرمز طرح B

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/8


۱۷۴,۳۱۰ ریال
---
---

والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ

آبی و قرمز طرح B

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1/2


۱۷۴,۴۶۰ ریال
---
---

والو توپیچ رو پیچ نیوپایپ

دسته فلزی

واحد: عدد | سایز: "1


۶۱۱,۸۸۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4


۳۷۵,۴۸۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

SGPآبی و قرمز

واحد: عدد | سایز: "1


۵۹۲,۴۳۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۹۷,۲۹۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "3/4


۳۰۷,۰۸۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "1


۵۵۷,۵۴۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

دسته پروانه ای

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲۲۶,۷۱۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

دسته پروانه ای

واحد: عدد | سایز: "3/4


۳۵۶,۳۵۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

دسته پروانه ای

واحد: عدد | سایز: "1


۵۳۷,۱۴۰ ریال
---
---

والو توپیچ روپیچ نیوپایپ

آبی و قرمز

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲۰۰,۰۳۰ ریال
---
---

والو غیر گازی (نافی بلند) نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4


۳۸۱,۲۵۰ ریال
---
---

والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/8


۲۳۱,۱۷۰ ریال
---
---

والو دو سر توپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "3/4


۲۶۳,۹۳۰ ریال
---
---

والو دو سر توپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲۲۸,۰۹۰ ریال
---
---

والو دو سر توپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "3/4


۳۰۶,۹۴۰ ریال
---
---

والو دو سر توپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "1


۵۲۱,۴۱۰ ریال
---
---

والو دو سرروپیچ نیوپایپ

SGP آبی و قرمز

واحد: عدد | سایز: "1


۵۹۲,۶۳۰ ریال
---
---

والو دوسرتوپیچ نیوپایپ

دسته گازی

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۸۲,۷۶۰ ریال
---
---

والو زانویی کوپلی نیوپایپ

آبی و قرمز

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۵۲۶,۱۴۰ ریال
---
---

والو زانویی کوپلی نیوپایپ

آبی و قرمز

واحد: عدد | سایز: "1*25


۶۶۷,۸۶۰ ریال
---
---

والو زانویی کوپلی نیوپایپ

آبی و قرمز

واحد: عدد | سایز: "1*32


۹۰۵,۸۶۰ ریال
---
---

والو گازی توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1


۴۳۳,۱۷۰ ریال
---
---

والو یکطرفه توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4


۴۷۴,۷۳۰ ریال
---
---

والوغیر گازی (نافی بلند) نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲۷۸,۲۰۰ ریال
---
---

ابزار تنظیم سه پره نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 16_20_25


۲۱۳,۱۳۰ ریال
---
---

ابزار تنظیم نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 16mm


۶۲۷,۰۹۰ ریال
---
---

ابزار تنظیم نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 20mm


۶۲۷,۰۹۰ ریال
---
---

ابزار تنظیم نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 32mm


۱,۱۶۴,۲۴۰ ریال
---
---

ابزار تنظیم نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 40mm


۱,۳۰۰,۸۶۰ ریال
---
---

ابزار تنظیم نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 50mm


۱,۸۱۲,۸۹۰ ریال
---
---

ابزار تنظیم نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 63mm


۱,۱۱۸,۹۲۰ ریال
---
---

اورینگ نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 16


۱,۵۷۰ ریال
---
---

اورینگ نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 20


۲,۶۴۰ ریال
---
---

اورینگ نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 25


۳,۳۰۰ ریال
---
---

اورینگ نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 32


۴,۴۲۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 40


۴,۶۵۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 50


۷,۰۸۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 63


۱۲,۳۸۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲,۰۰۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1


۴,۸۶۰ ریال
---
---

باتری دستگاه پرس نیوپایپ

واحد: عدد


۴,۰۲۶,۱۹۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ

طرح B

واحد: عدد | سایز: "1


۴,۷۰۰ ریال
---
---

بست خار دار لوله

16mm

واحد: عدد | سایز: 25


۶۴۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

32mm

واحد: عدد | سایز: 25


۳,۴۳۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

16mm

واحد: عدد | سایز: 16


۲,۹۸۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

20mm

واحد: عدد | سایز: 20


۲,۹۴۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

16mm

واحد: عدد | سایز: "16


۱,۶۴۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

20mm

واحد: عدد | سایز: 20


۱,۸۳۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

25mm

واحد: عدد | سایز: "25


۲,۰۶۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

32mm

واحد: عدد | سایز: 32


۳,۶۱۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ

طرحB

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۵,۳۲۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ

طرح B

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۵,۵۴۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4


۷,۰۳۰ ریال
---
---

بست کلکتور نیوپایپ

طرح B

واحد: عدد | سایز: "3/4


۴,۶۲۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 16*16


۱۰۴,۱۲۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 20*20


۱۴۰,۵۸۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 25*25


۲۱۵,۵۶۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 32*32


۳۰۱,۷۱۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 40*40


۱,۳۵۱,۰۵۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 50*50


۲,۲۲۴,۰۱۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 63*63


۳,۵۰۶,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 16*20


۱۲۴,۵۶۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 16*25


۱۸۰,۷۴۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 20*32


۲۲۰,۹۸۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 25*32


۲۸۹,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 25*40


۱,۱۶۷,۹۷۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 32*40


۱,۳۶۷,۰۶۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 32*50


۱,۳۳۲,۱۳۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 40*50


۱,۵۱۰,۷۸۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 40*63


۲۸۷,۱۴۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 50*63


۳,۰۴۴,۸۶۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*20


۱۸۶,۲۹۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*25


۲۲۶,۸۴۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*25


۲۵۰,۸۸۰ ریال
---
---

بوشن تبدیلی کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*32


۴۲۹,۹۶۰ ریال
---
---

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*16


۱۲۸,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*16


۹۰,۱۵۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱۲۶,۹۵۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*20


۱۷۷,۳۷۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*25


۱۸۷,۵۱۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲۱۵,۰۱۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1*25


۳۱۶,۷۵۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1*32


۳۴۶,۳۹۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*32


۷۴۶,۵۱۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*40


۱,۸۵۹,۸۲۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*50


۲,۰۷۴,۴۲۰ ریال
---
---

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "2*63


۳,۲۷۲,۴۹۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*16


۱۵۲,۷۶۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*20


۲۰۲,۳۱۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*25


۳۲۱,۰۵۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*32


۴۹۰,۲۹۰ ریال
---
---

پایه شیر قطع و وصل پلیمری نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "


۷۴,۸۴۰ ریال
---
---

پایه کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "


۴۴,۱۷۰ ریال
---
---

پرس هیدرولیک نیوپایپ

واحد: عدد


۶۰,۵۲۲,۶۶۰ ریال
---
---

پیچ هواگیری دستی نیوپایپ

واحد: عدد


۲۸,۸۶۰ ریال
---
---

تبدیل توپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1*"1.1/4


۲۰۲,۴۰۰ ریال
---
---

تبدیل توپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1.1/4


۲۲۵,۴۶۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۱۸۸,۵۵۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۱۲۲,۷۶۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1/2


۷۰,۱۹۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۱۵۱,۴۹۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1*"3/4


۱۴۱,۷۳۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1*25


۳۴۴,۵۸۰ ریال
---
---

تبدیل روپیچ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۱۹۳,۸۴۰ ریال
---
---

جعبه ابزار نیوپایپ

واحد: عدد


۴,۳۰۳,۵۳۰ ریال
---
---

جعبه فک وقالب نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 16mm 32mm


۲۰,۶۵۶,۹۴۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 45*45


۱,۲۰۰,۸۹۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 45*65


۱,۵۳۱,۹۰۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 45*95


۲,۴۰۱,۷۸۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

با ارتفاع 50 سانتی متر

واحد: عدد | سایز: 45*50


۱,۴۳۸,۷۶۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور نیوپایپ

با ارتفاع 45 سانتی متر

واحد: عدد | سایز: 45*50


۱,۴۳۸,۷۶۰ ریال
---
---

جعبه کلکتور همراه با پایه نیوپایپ

مخصوص گرمایش از ترموستاتیک

واحد: عدد | سایز: 50*65


۲,۳۵۸,۸۵۰ ریال
---
---

چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2*"1


۱۸۹,۴۴۰ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۳۸,۸۳۰ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4


۲۵۳,۵۷۰ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: "1


۳۳۴,۵۸۰ ریال
---
---

حلقه استیل اتصال پرسی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 40


۹۲,۱۱۰ ریال
---
---

حلقه استیل اتصال پرسی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 50


۱۱۷,۰۵۰ ریال
---
---

حلقه استیل اتصال پرسی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 63


۱۷۴,۹۲۰ ریال
---
---

حلقه استیل اتصال پرسی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 16


۲۰,۰۹۰ ریال
---
---

حلقه استیل اتصال پرسی نیو پایپ

واحد: عدد | سایز: 20