0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات 5 لایه سوپرپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

ته بند سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: T2


۲۸۱,۵۰۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16


۴,۴۶۹ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20


۴,۴۶۹ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25


۴,۴۶۹ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32


۶,۶۴۹ ریال
---
---

بستU زانو دیواری سوپر پایپ

واحد: عدد


۸,۸۲۹ ریال
---
---

بوشن سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "1


۳۳۴,۵۲۱ ریال
---
---

بوشن RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS - 2


۲,۵۸۲,۱۰۱ ریال
---
---

بوشن RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS - 3


۵,۳۹۷,۰۲۶ ریال
---
---

بوشن پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16


۲۴۳,۷۲۴ ریال
---
---

بوشن پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20


۲۹۴,۷۳۶ ریال
---
---

بوشن پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25


۵۰۵,۱۰۶ ریال
---
---

بوشن پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32


۶۳۵,۹۰۶ ریال
---
---

بوشن پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40


۲,۳۸۰,۲۳۳ ریال
---
---

بوشن پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50


۳,۲۳۱,۳۰۵ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS_2 - 130


۵,۷۷۴,۰۵۷ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-3 -210


۱۲,۹۱۵,۰۸۳ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS_2 -5


۳,۲۶۸,۰۳۸ ریال
---
---

بوشن شیفت RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS_3 -5


۴,۶۳۷,۶۲۳ ریال
---
---

پایه دوبل سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد


۴۳۴,۵۰۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*25


۴۲۷,۶۰۷ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*25


۴۴۷,۵۵۴ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*32


۵۶۲,۷۶۷ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*32


۶۵۸,۱۴۲ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*40


۲,۴۰۶,۵۰۲ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*40


۲,۴۹۸,۱۷۱ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*50


۳,۲۲۰,۸۴۱ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*50


۳,۲۹۶,۸۱۴ ریال
---
---

تبدیل RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS - 3 * RS-2


۳,۶۰۸,۴۴۵ ریال
---
---

تبدیل پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*20


۲۸۱,۴۳۸ ریال
---
---

تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۱۹۹,۳۶۱ ریال
---
---

تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ

اتصالات روپیچ توپیچ

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۱۰۸,۶۷۳ ریال
---
---

تبدیل روپیچ سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1


۱۸۸,۳۵۲ ریال
---
---

تبدیل روپیچ سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "1/2*"3/4


۱۱۵,۲۱۳ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16


۵۲۰,۶۹۳ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20


۷۸۶,۵۴۴ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25


۱,۰۳۰,۲۶۸ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*"1/2


۳۱۹,۶۹۷ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۳۵۴,۵۷۷ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"3/4


۴۰۹,۹۴۹ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"3/4


۴۸۵,۳۷۷ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"1


۶۴۶,۲۶۱ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۶۸۴,۷۳۸ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/2


۴,۷۷۳,۶۵۵ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50*"1.1/2


۵,۶۵۶,۱۱۹ ریال
---
---

چپقی سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۶۸,۲۹۶ ریال
---
---

چپقی سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "3/4


۲۴۳,۷۲۴ ریال
---
---

چپقی سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۸۰,۷۲۲ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپر پایپ

واحد: عدد


۱۳,۱۸۹ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست قرمز سوپر پایپ

واحد: عدد


۱۳,۱۸۹ ریال
---
---

درپوش توپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "1


۱۸۳,۳۳۸ ریال
---
---

درپوش روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "1


۱۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2 - T2


۴۶۱,۸۰۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*"3/4


۱,۵۱۵,۶۰۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۱,۶۴۳,۷۲۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"3/4


۱,۹۵۳,۰۶۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"1


۲,۰۳۵,۳۵۷ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*"1.1/4


۲,۲۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/2


۳,۳۷۹,۱۰۹ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50*"2


۴,۱۰۶,۷۹۳ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-2-25


۲,۴۸۷,۷۰۷ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-2-32


۲,۵۵۰,۴۹۱ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-2-40


۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-2-50


۲,۸۵۱,۰۰۰ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-2-63


۳,۲۰۲,۰۰۰ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-2-75


۵,۰۱۷,۳۷۹ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-3-90


۹,۴۰۰,۹۲۳ ریال
---
---

رابط پرسیRS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS-3-110


۱۱,۱۷۳,۶۹۹ ریال
---
---

رابط تو پیچ دنده ای سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۷۴۳,۶۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "1 - RS-2


۲,۵۰۸,۵۲۶ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "2- RS-2


۲,۵۵۸,۴۴۸ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 -RS-2


۶,۰۰۷,۰۹۹ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "3 - RS-3


۳,۸۵۹,۷۹۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*"1/2


۲۴۳,۷۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۲۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"3/4


۳۷۲,۱۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"3/4


۴۸۵,۴۰۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"1


۵۵۱,۷۵۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۶۶۲,۶۱۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*"1.1/4


۸۴۱,۹۱۶ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/4


۲,۵۷۱,۵۲۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/2


۲,۶۶۳,۱۹۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50*"1.1/2


۳,۴۹۸,۵۷۳ ریال
---
---

رابط توپیچ سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "1/2 - T2


۴۶۴,۸۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "2.1/2 - RS-2


۵,۰۱۷,۳۷۹ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "2 -RS-2


۲,۹۵۶,۴۰۷ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "SR-3 - 3


۴,۱۷۴,۰۴۶ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*"1/2


۱۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*"3/4


۲۴۱,۷۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۲۴۸,۲۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"3/4


۲۷۰,۴۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"3/4


۳۷۶,۷۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"1


۴۸۰,۸۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۵۰۰,۷۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*"1.1/4


۷۸۴,۴۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/4


۲,۳۷۲,۵۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/2


۲,۶۶۵,۷۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50*"1.1/2


۳,۱۹۷,۸۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50*"2


۴,۴۹۸,۸۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ دنده ای سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۶۶۴,۹۰۰ ریال
---
---

رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: "3/4 - T2


۵۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: T2 - 16


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: T2 _20


۳۸۶,۳۰۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: T1 -25


۴۸۲,۲۰۰ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: RS_3 *100


۲۳,۶۰۴,۳۰۰ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپر پایپ

رایزر سیستم سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 80 * RS_3


۲۱,۵۳۲,۸۴۱ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۰۴,۲۰۴ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۴۸,۴۵۸ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپر پایپ

اتصالات ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "1


۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد


۴۴۵,۳۰۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*"1/2


۷۶۶,۵۹۷ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۱,۳۲۲,۸۲۴ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"3/4


۱,۴۴۰,۲۱۷ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*"3/4


۱,۵۰۲,۲۳۸ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*


۱,۶۳۹,۶۸۷ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۲,۱۶۴,۸۴۹ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/4


۴,۴۷۷,۸۲۹ ریال
---
---

زانو پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*16


۲۹۹,۲۰۵ ریال
---
---

زانو پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*20


۴۲۵,۴۲۷ ریال
---
---

زانو پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 25*25


۶۰۴,۹۵۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 32*32


۸۲۶,۴۳۸ ریال
---
---

زانو پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40*40


۳,۰۹۶,۴۷۲ ریال
---
---

زانو پرسی سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50*50


۴,۱۷۷,۳۱۶ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 16*"1/2


۳۵۴,۵۷۷ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۳۷۴,۵۲۴ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"3/4


۴۸۲,۹۷۹ ریال
---
---

زانو دیواری سوپر پایپ

اتصالات روکار مهره ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "1/2


۲۶۶,۰۶۶ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی تو پیچ سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 20*"3/4


۱,۰۷۲,۵۶۰ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ

اتصالات روکار پرسی

واحد: عدد | سایز: 16*"1/2


۳۳۶,۸۱۰ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ

اتصالات روکار پرسی

واحد: عدد | سایز: 16*"3/4


۳۳۴,۵۲۱ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار توپیچ

اتصالات روکارمهره ماسوره

واحد: عدد | سایز: "1/2


۳۱۴,۵۷۴ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار توپیچ

اتصالات روکار مهره ماسوره ای

واحد: عدد | سایز: "3/4