0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات پوش فیت پلیران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

آچار تسمه ای پلیران

واحد: عدد

۳,۶۳۹,۱۰۰ ریال
۲,۷۶۵,۷۱۶ ریال
۲۴ %
---
---

استاپر پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۵,۶۰۳,۵۰۰ ریال
۴,۲۵۸,۶۶۰ ریال
۲۴ %
---
---

استاپر پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۶,۶۰۱,۹۰۰ ریال
۵,۰۱۷,۴۴۴ ریال
۲۴ %
---
---

استارپر پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۴,۲۰۵,۰۰۰ ریال
۳,۱۹۵,۸۰۰ ریال
۲۴ %
---
---

اکسپندر

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*40

۲۳۱,۶۰۰ ریال
۱۷۶,۰۱۶ ریال
۲۴ %
---
---

تبدیل پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70*50

۳۴۸,۳۴۰ ریال
۲۶۴,۷۳۸ ریال
۲۴ %
---
---

تبدیل پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100*50

۵۶۴,۶۸۰ ریال
۴۲۹,۱۵۷ ریال
۲۴ %
---
---

تبدیل پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100*70

۶۰۳,۱۵۰ ریال
۴۵۸,۳۹۴ ریال
۲۴ %
---
---

تبدیل پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125*100

۸۷۴,۷۶۰ ریال
۶۶۴,۸۱۸ ریال
۲۴ %
---
---

تبدیل پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160*125

۱,۵۳۲,۰۶۰ ریال
۱,۱۶۴,۳۶۶ ریال
۲۴ %
---
---

تبدیل پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 200*160

۱۲,۷۹۷,۰۷۰ ریال
۹,۷۲۵,۷۷۳ ریال
۲۴ %
---
---

چهار راه 67 پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۲,۳۵۵,۸۷۰ ریال
۱,۷۹۰,۴۶۱ ریال
۲۴ %
---
---

درپوش تست پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 40

۶۳,۷۸۰ ریال
۴۸,۴۷۳ ریال
۲۴ %
---
---

درپوش تست پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۶۴,۹۲۰ ریال
۴۹,۳۳۹ ریال
۲۴ %
---
---

درپوش تست پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۱۳۹,۰۸۰ ریال
۱۰۵,۷۰۱ ریال
۲۴ %
---
---

درپوش تست پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۲۴۰,۹۶۰ ریال
۱۸۳,۱۳۰ ریال
۲۴ %
---
---

درپوش تست پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۲۸۸,۶۰۰ ریال
۲۱۹,۳۳۶ ریال
۲۴ %
---
---

درپوش تست پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160

۴۹۲,۱۸۰ ریال
۳۷۴,۰۵۷ ریال
۲۴ %
---
---

دریچه بازدید پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۲۴۷,۴۴۰ ریال
۱۸۸,۰۵۴ ریال
۲۴ %
---
---

دریچه بازدید پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۳۱۰,۴۱۰ ریال
۲۳۵,۹۱۲ ریال
۲۴ %
---
---

دریچه بازدید پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۵۹۸,۹۶۰ ریال
۴۵۵,۲۱۰ ریال
۲۴ %
---
---

دریچه بازدید پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160

۱,۱۵۰,۰۵۰ ریال
۸۷۴,۰۳۸ ریال
۲۴ %
---
---

دریچه بازدید درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۹۱۵,۱۲۰ ریال
۶۹۵,۴۹۱ ریال
۲۴ %
---
---

رابط بوگیر پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۲۰۶,۳۸۰ ریال
۱۵۶,۸۴۹ ریال
۲۴ %
---
---

رابط پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۲۹۱,۶۰۰ ریال
۲۲۱,۶۱۶ ریال
۲۴ %
---
---

رابط پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۴۵۹,۴۴۰ ریال
۳۴۹,۱۷۴ ریال
۲۴ %
---
---

رابط پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۹۶۷,۱۶۰ ریال
۷۳۵,۰۴۲ ریال
۲۴ %
---
---

رابط پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۱,۳۰۳,۹۰۰ ریال
۹۹۰,۹۶۴ ریال
۲۴ %
---
---

رابط پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160

۱,۸۹۶,۲۹۰ ریال
۱,۴۴۱,۱۸۰ ریال
۲۴ %
---
---

رابط پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 40

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۱۹۷,۶۰۰ ریال
۲۴ %
---
---

رایزر سیفون پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50


۰ ریال
---
---

رایزر سیفون پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100


۰ ریال
---
---

زانو 15 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۸۱۴,۱۸۰ ریال
۶۱۸,۷۷۷ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 30 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۲۵۳,۲۰۰ ریال
۱۹۲,۴۳۲ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 30 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۴۳۴,۴۰۰ ریال
۳۳۰,۱۴۴ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 30 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۸۷۴,۷۶۰ ریال
۶۶۴,۸۱۸ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 40

۲۱۸,۵۸۰ ریال
۱۶۶,۱۲۱ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۲۷۴,۸۲۰ ریال
۲۰۸,۸۶۳ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۴۲۵,۸۰۰ ریال
۳۲۳,۶۰۸ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۹۳۵,۳۲۰ ریال
۷۱۰,۸۴۳ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۱,۲۶۳,۸۶۰ ریال
۹۶۰,۵۳۴ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160

۲,۵۹۱,۶۰۰ ریال
۱,۹۶۹,۶۱۶ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 200

۱۵,۹۰۳,۸۰۰ ریال
۱۲,۰۸۶,۸۸۸ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 67 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۲۹۶,۴۸۰ ریال
۲۲۵,۳۲۵ ریال
۲۴ %
---
---

زانو 67 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۱,۰۶۵,۰۸۰ ریال
۸۰۹,۴۶۱ ریال
۲۴ %
---
---

زانو بلند 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۳۵۷,۰۲۰ ریال
۲۷۱,۳۳۵ ریال
۲۴ %
---
---

زانو بلند 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۲,۲۰۲,۵۴۰ ریال
۱,۶۷۳,۹۳۰ ریال
۲۴ %
---
---

زانو بلند87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۶۶۸,۰۲۰ ریال
۵۰۷,۶۹۵ ریال
۲۴ %
---
---

زانو بلند87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۱,۵۱۹,۲۶۰ ریال
۱,۱۵۴,۶۳۸ ریال
۲۴ %
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 40

۲۳۵,۹۱۰ ریال
۱۷۹,۲۹۲ ریال
۲۴ %
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۲۹۲,۱۱۰ ریال
۲۲۲,۰۰۴ ریال
۲۴ %
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۴۷۷,۷۲۰ ریال
۳۶۳,۰۶۷ ریال
۲۴ %
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۱,۱۶۸,۹۰۰ ریال
۸۸۸,۳۶۴ ریال
۲۴ %
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۱,۵۷۵,۲۸۰ ریال
۱,۱۹۷,۲۱۳ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 40

۴۱۹,۷۶۰ ریال
۳۱۹,۰۱۸ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۵۱۰,۶۵۰ ریال
۳۸۸,۰۹۴ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۸۸۱,۷۰۰ ریال
۶۷۰,۰۹۲ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۱,۹۰۰,۷۶۰ ریال
۱,۴۴۴,۵۷۸ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۲,۷۱۷,۹۳۰ ریال
۲,۰۶۵,۶۲۷ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160

۵,۲۶۸,۸۰۰ ریال
۴,۰۰۴,۲۸۸ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 200

۳۴,۰۰۷,۰۴۰ ریال
۲۵,۸۴۵,۳۵۰ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۴۶۷,۳۶۰ ریال
۳۵۵,۱۹۴ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۷۷۳,۵۵۰ ریال
۵۸۷,۸۹۸ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۱,۵۷۲,۰۴۰ ریال
۱,۱۹۴,۷۵۰ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۸۷۷,۷۶۰ ریال
۶۶۷,۰۹۸ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۲,۴۸۳,۳۸۰ ریال
۱,۸۸۷,۳۶۹ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70*50

۶۹۶,۱۷۰ ریال
۵۲۹,۰۸۹ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100*50

۱,۱۷۹,۷۲۰ ریال
۸۹۶,۵۸۷ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100*70

۱,۴۲۱,۵۷۰ ریال
۱,۰۸۰,۳۹۳ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125*100

۲,۳۵۰,۴۸۰ ریال
۱,۷۸۶,۳۶۵ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160*100

۳,۷۲۵,۴۲۰ ریال
۲,۸۳۱,۳۱۹ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70*50

۶۳۹,۹۲۰ ریال
۴۸۶,۳۳۹ ریال
۲۴ %
---
---

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100*50

۱,۰۸۴,۵۸۰ ریال
۸۲۴,۲۸۱ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون بازدید پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۴,۷۳۸,۴۶۰ ریال
۳,۶۰۱,۲۳۰ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون بازدید پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 125

۶,۶۷۰,۸۶۰ ریال
۵,۰۶۹,۸۵۴ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون بازدید پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 160

۱۴,۰۰۳,۴۲۰ ریال
۱۰,۶۴۲,۵۹۹ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون سوکت دار پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۴۸۳,۱۴۰ ریال
۳۶۷,۱۸۶ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۵۸۵,۲۲۰ ریال
۴۴۴,۷۶۷ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۷۵۸,۵۱۰ ریال
۵۷۶,۴۶۸ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۲,۱۴۳,۵۳۰ ریال
۱,۶۲۹,۰۸۳ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۶۵۲,۶۹۰ ریال
۴۹۶,۰۴۴ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۱,۸۵۵,۰۸۰ ریال
۱,۴۰۹,۸۶۱ ریال
۲۴ %
---
---

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۴۷۹,۴۰۰ ریال
۳۶۴,۳۴۴ ریال
۲۴ %
---
---

عصایی پشت بام پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 50

۳۱۱,۳۰۰ ریال
۲۳۶,۵۸۸ ریال
۲۴ %
---
---

عصایی پشت بام پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 70

۶۸۹,۳۸۰ ریال
۵۲۳,۹۲۹ ریال
۲۴ %
---
---

عصایی پشت بام پوش فیت پلیران

واحد: عدد | سایز: 100

۱,۵۹۱,۱۶۰ ریال
۱,۲۰۹,۲۸۲ ریال
۲۴ %
---
---

لوله بر چند منظوره

واحد: عدد | سایز: 125

۴۲,۶۰۰,۹۰۰ ریال
۳۲,۳۷۶,۶۸۰ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۵۳۸,۳۷۰ ریال
۴۰۹,۱۶۱ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۸۴۰,۹۳۰ ریال
۶۳۹,۱۰۷ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۱,۲۰۵,۹۳۰ ریال
۹۱۶,۵۰۷ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۴۶۰,۵۲۰ ریال
۳۴۹,۹۹۵ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۶۳۷,۷۱۰ ریال
۴۸۴,۶۶۰ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 160

۱۲,۲۷۵,۱۶۰ ریال
۹,۳۲۹,۱۲۲ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 200

۸,۱۷۰,۲۳۰ ریال
۶,۲۰۹,۳۷۵ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 200

۱۶,۲۸۸,۶۰۰ ریال
۱۲,۳۷۹,۳۳۶ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۱,۴۸۳,۵۳۰ ریال
۱,۱۲۷,۴۸۳ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 70

۵۴۰,۴۸۰ ریال
۴۱۰,۷۶۵ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

100سانتی متر

واحد: شاخه | سایز: 70

۱,۰۰۴,۱۵۰ ریال
۷۶۳,۱۵۴ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 70

۱,۶۹۹,۴۹۰ ریال
۱,۲۹۱,۶۱۲ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 70

۲,۵۵۸,۶۴۰ ریال
۱,۹۴۴,۵۶۶ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 100

۱,۲۲۱,۲۴۰ ریال
۹۲۸,۱۴۲ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 100

۱,۸۹۷,۲۳۰ ریال
۱,۴۴۱,۸۹۵ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

200سامتی متری

واحد: شاخه | سایز: 100

۳,۴۷۸,۹۱۰ ریال
۲,۶۴۳,۹۷۲ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 100

۵,۳۱۴,۴۳۰ ریال
۴,۰۳۸,۹۶۷ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

50 سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125

۱,۳۷۵,۵۴۰ ریال
۱,۰۴۵,۴۱۰ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125

۲,۵۴۹,۴۴۰ ریال
۱,۹۳۷,۵۷۴ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125

۴,۶۲۷,۹۰۰ ریال
۳,۵۱۷,۲۰۴ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125

۶,۸۶۷,۹۸۰ ریال
۵,۲۱۹,۶۶۵ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 160

۲,۲۲۴,۴۷۰ ریال
۱,۶۹۰,۵۹۷ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 160

۴,۰۹۲,۳۴۰ ریال
۳,۱۱۰,۱۷۸ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 160

۸,۱۸۳,۸۰۰ ریال
۶,۲۱۹,۶۸۸ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 200

۲۴,۳۳۴,۷۰۰ ریال
۱۸,۴۹۴,۳۷۲ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۱,۰۲۷,۷۶۰ ریال
۷۸۱,۰۹۸ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۲۸۸,۰۲۰ ریال
۲۱۸,۸۹۵ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

30سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۱۴۱,۶۵۰ ریال
۱۰۷,۶۵۴ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۲۶۵,۱۸۰ ریال
۲۰۱,۵۳۷ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۴۱۲,۰۶۰ ریال
۳۱۳,۱۶۶ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۷۷۱,۳۶۰ ریال
۵۸۶,۲۳۴ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40

۱,۱۰۱,۵۶۰ ریال
۸۳۷,۱۸۶ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

30سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۲۳۷,۳۵۰ ریال
۱۸۰,۳۸۶ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

50 سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۳۱۸,۲۹۰ ریال
۲۴۱,۹۰۰ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۴۹۵,۲۹۰ ریال
۳۷۶,۴۲۰ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۹۵۲,۰۴۰ ریال
۷۲۳,۵۵۰ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50

۱,۳۶۲,۹۶۰ ریال
۱,۰۳۵,۸۵۰ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

30سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 70

۲۸۳,۵۸۰ ریال
۲۱۵,۵۲۱ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 70

۴۹۲,۹۳۰ ریال
۳۷۴,۶۲۷ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 70

۸۳۴,۱۴۰ ریال
۶۳۳,۹۴۶ ریال
۲۴ %
---
---

لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 70

۱,۶۳۲,۲۹۰ ریال
۱,۲۴۰,۵۴۰ ریال