0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات پوش فیت وحید

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر اورینگ

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 40


۱,۵۲۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 50


۱,۹۲۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 75


۲,۲۶۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 110


۲,۵۲۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 125


۱,۹۴۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 160


۳,۵۸۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱,۶۸۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۲,۲۶۰ تومان
---
---
تصویر بست ثابت پوش فیت وحید

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۰ تومان
---
---
تصویر بست ثابت پوش فیت وحید

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۰ تومان
---
---
تصویر بست ثابت پوش فیت وحید

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۰ تومان
---
---
تصویر بست ثابت پوش فیت وحید

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۰ تومان
---
---
تصویر بست ثابت پوش فیت وحید

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۰ تومان
---
---
تصویر بست ثابت پوش فیت وحید

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۰ تومان
---
---
تصویر بست سیفون نگهدارنده پوش فیت وحید

بست سیفون نگهدارنده پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۸,۶۲۰ تومان
---
---
تصویر بست سیفون نگهدارنده پوش فیت وحید

بست سیفون نگهدارنده پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۱,۲۵۰ تومان
---
---
تصویر بست سیفون نگهدارنده پوش فیت وحید

بست سیفون نگهدارنده پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۳,۸۹۰ تومان
---
---
تصویر بست متحرک پوش فیت وحید

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۰ تومان
---
---
تصویر بست متحرک پوش فیت وحید

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۰ تومان
---
---
تصویر بست متحرک پوش فیت وحید

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۰ تومان
---
---
تصویر بست متحرک پوش فیت وحید

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۹۲۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲,۲۸۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۳,۳۱۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۵,۱۴۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۸,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۰ تومان
---
---
تصویر بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پوش فیت وحید

تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50*40


۴,۴۶۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پوش فیت وحید

تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75*50


۷,۲۸۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پوش فیت وحید

تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*50


۱۱,۰۲۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پوش فیت وحید

تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*75


۱۱,۶۲۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پوش فیت وحید

تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125*110


۱۶,۷۹۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پوش فیت وحید

تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160*110


۲۱,۶۷۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پوش فیت وحید

تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160*125


۲۲,۶۷۰ تومان
---
---
تصویر چهارراهی 67 درجه پوش فیت وحید

چهارراهی 67 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۴۸,۹۴۰ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پوش فیت وحید

درپوش انتهایی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۱,۳۲۰ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پوش فیت وحید

درپوش انتهایی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱,۹۷۰ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پوش فیت وحید

درپوش انتهایی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲,۶۲۰ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پوش فیت وحید

درپوش انتهایی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۴,۸۰۰ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پوش فیت وحید

درپوش انتهایی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۵,۲۳۰ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پوش فیت وحید

درپوش انتهایی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۸,۶۹۰ تومان
---
---
تصویر درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید

درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۷,۷۸۰ تومان
---
---
تصویر درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید

درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۹,۹۸۰ تومان
---
---
تصویر درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید

درپوش دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱۳,۴۲۰ تومان
---
---
تصویر دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید

دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱۸,۴۸۰ تومان
---
---
تصویر رابط افقی پوش فیت وحید

رابط افقی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۵,۲۳۰ تومان
---
---
تصویر رابط افقی پوش فیت وحید

رابط افقی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۷,۱۲۰ تومان
---
---
تصویر رابط افقی پوش فیت وحید

رابط افقی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۸,۸۴۰ تومان
---
---
تصویر رابط افقی پوش فیت وحید

رابط افقی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر رابط افقی پوش فیت وحید

رابط افقی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱۹,۹۶۰ تومان
---
---
تصویر رابط افقی پوش فیت وحید

رابط افقی پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۲۶,۵۶۰ تومان
---
---
تصویر رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۵,۲۳۰ تومان
---
---
تصویر رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۷,۱۲۰ تومان
---
---
تصویر رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۸,۸۴۰ تومان
---
---
تصویر رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۷,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱۹,۹۶۰ تومان
---
---
تصویر رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

رابط عمودی (رایزری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۲۶,۵۶۰ تومان
---
---
تصویر روغن مخصوص نصب

روغن مخصوص نصب

250 سی سی

واحد: عدد


۲۰,۱۶۰ تومان
---
---
تصویر روغن مخصوص نصب

روغن مخصوص نصب

500سی سی

واحد: عدد


۲۷,۵۵۰ تومان
---
---
تصویر زانو 15 درجه پوش فیت وحید

زانو 15 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۶,۷۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو 30 درجه پوش فیت وحید

زانو 30 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۶,۷۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو 30 درجه پوش فیت وحید

زانو 30 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۸,۶۹۰ تومان
---
---
تصویر زانو 30درجه پوش فیت وحید

زانو 30درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۴,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو 45 درجه پوش فیت وحید

زانو 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۴,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو 45 درجه پوش فیت وحید

زانو 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۳,۸۲۰ تومان
---
---
تصویر زانو 45 درجه پوش فیت وحید

زانو 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۸,۶۹۰ تومان
---
---
تصویر زانو 45 درجه پوش فیت وحید

زانو 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۲۲,۳۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو 45 درجه پوش فیت وحید

زانو 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۸,۰۸۰ تومان
---
---
تصویر زانو 45 درجه پوش فیت وحید

زانو 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۴۲,۹۸۰ تومان
---
---
تصویر زانو 67 درجه پوش فیت وحید

زانو 67 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۸,۲۹۰ تومان
---
---
تصویر زانو 67 درجه پوش فیت وحید

زانو 67 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۴,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو 87 درجه پوش فیت وحید

زانو 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۴,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر زانو 87 درجه پوش فیت وحید

زانو 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۳,۸۲۰ تومان
---
---
تصویر زانو 87 درجه پوش فیت وحید

زانو 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۸,۲۹۰ تومان
---
---
تصویر زانو 87 درجه پوش فیت وحید

زانو 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۳۴,۲۲۰ تومان
---
---
تصویر زانو 87 درجه پوش فیت وحید

زانو 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۸,۶۹۰ تومان
---
---
تصویر زانو بلند87 درجه پوش فیت وحید

زانو بلند87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۶,۱۹۰ تومان
---
---
تصویر زانو بلند87 درجه پوش فیت وحید

زانو بلند87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۳,۴۷۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۶,۷۹۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۹,۰۱۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۳,۷۵۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۸,۵۴۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۴۷,۶۶۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۷۷,۹۵۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 87 درجه پوش فیت وحید

سه راه 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۰ تومان
---
---
تصویر سه راه 87 درجه پوش فیت وحید

سه راه 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*50


۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*75


۲۵,۲۷۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125*110


۴۱,۵۷۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160*110


۷۳,۰۸۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75*50


۱۵,۱۹۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*50


۲۴,۷۴۰ تومان
---
---
تصویر سه راه دریچه بازدید پوش فیت وحید

سه راه دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۱,۰۲۰ تومان
---
---
تصویر سه راه دریچه بازدید پوش فیت وحید

سه راه دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۳۱,۲۴۰ تومان
---
---
تصویر سه راه دریچه بازدید پوش فیت وحید

سه راه دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۵۵,۷۳۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید

سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱۵,۱۹۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید

سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۲,۱۸۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید

سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۳۷,۴۳۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۲۳,۲۴۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۵۲,۳۸۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۰۲,۸۴۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۲,۹۷۰ تومان
---
---
تصویر سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

سیفون یک تکه با علمک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۳۹,۹۱۰ تومان
---
---
تصویر عصایی پشت بام پوش فیت وحید

عصایی پشت بام پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۲۷,۴۲۰ تومان
---
---
تصویر عصایی پشت بام پوش فیت وحید

عصایی پشت بام پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۹۷,۴۸۰ تومان
---
---
تصویر عصایی پشت بام پوش فیت وحید

عصایی پشت بام پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۵۹,۰۶۰ تومان
---
---
تصویر عصایی پشت بام پوش فیت وحید

عصایی پشت بام پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱۶۲,۴۶۰ تومان
---
---
تصویر لوله دو سرسوکت پوش فیت وحید

لوله دو سرسوکت پوش فیت وحید

200سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 40


۱۸,۷۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

50سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 40


۶,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

50سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 50


۱۰,۲۷۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

100سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 50


۱۴,۲۱۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

200سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 50


۲۲,۸۴۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

300سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 50


۳۳,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

50سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 75


۱۲,۰۴۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

100سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 75


۲۲,۳۲۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

200سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 75


۳۷,۸۱۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

300سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 75


۵۶,۹۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

50سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 110


۲۷,۱۷۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

100سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 110


۴۲,۱۹۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

200 سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 110


۷۷,۳۳۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

300سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 110


۱۱۸,۲۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

50سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 125


۳۱,۵۸۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

100سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 125


۵۶,۷۲۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

200سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 125


۱۰۲,۹۱۰ تومان
---
---
تصویر لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

لوله دوسر سوکت پوش فیت وحید

300سانتی متری

واحد: عدد | سایز: 125


۱۵۲,۷۱۰ تومان
---
---